Lidmaatschap en contributie

Werkgeversvereniging voor bedrijven in energie, telecom, recycling en milieu

thema-arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina lichten wij de contributies verbonden aan het WENB-lidmaatschap en de bijdragen vanuit de cao-afspraken toe.

Contributies verbonden aan WENB-lidmaatschap
De WENB-contributie bestaat uit een vast bedrag plus een jaarlijks vast te stellen promillage van de loonsom van het bedrijf. Op basis van de door de ledenvergadering vastgestelde begroting van de WENB en de totale loonsommen van de aangesloten bedrijven wordt berekend welk promillage voor dat jaar vastgesteld moet worden.

  • Voorschotnota en definitieve contributie
    Elk voorjaar ontvangen de leden een voorschotnota ter hoogte van 75% van de in het voorgaande jaar vastgestelde contributie. Na ontvangst van de loonsomgegevens wordt in het vierde kwartaal de definitieve WENB-contributie vastgesteld en wordt de eindafrekening verstuurd.

  • Projectbijdrage
    In voorkomend geval kan aan de leden een bijzondere (sectorale) projectbijdrage gevraagd worden in verband met kosten die niet in de begroting voorzien zijn. Een besluit hiertoe wordt door het directeurenoverleg of ledenvergadering genomen.

Contributie AWVN en VNO-NCW
De WENB is, voor haar leden, ook lid van de AWVN en VNO-NCW. Dit lidmaatschap is gecombineerd met dat van de AWVN. De WENB brengt de contributie in rekening bij haar leden en betaalt dat aan de AWVN en VNO-NCW.

Download de toelichting op de contributieberekening