Sociale zekerheid

Onze adviseur voor dit thema: Pim Beljaars

fit-en-vitaal-plan
fit-en-vitaal-plan Thema sociale zekerheid 80px

De WENB adviseert haar leden over aanvullingen (per sector, bedrijf of individueel) en hiaten in sociale zekerheid. We helpen werkgevers om beleidsmatig te anticiperen op wijzigingen in de wetgeving rond sociale zekerheid.

Sociale zekerheid: vangnet of trampoline?

De sociale zekerheid fungeert als een vangnet en een trampoline ten opzichte van de arbeidsmarkt. Het zorgt bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid voor een inkomensvoorziening voor werknemers. Het sociale zekerheidstelsel geeft ook prikkels om weer aan de slag te gaan, tijdens of na een periode van inactiviteit. De sociale zekerheid geeft - net zoals de cao - rust op de arbeidsvloer. Werknemers en leidinggevenden weten dat er een vangnet is, mocht het even wat slechter gaan met de gezondheid of de werkgelegenheid.

De WENB helpt

Werkgevers en sectoren die goed anticiperen op sociale zekerheidswetgeving kunnen geld verdienen en goed werkgeverschap vormgeven. De WENB helpt hierbij. Hieronder lees je er meer over. Op het ledennet van de WENB vindt je (na te zijn ingelogd) de mantelovereenkomsten die de WENB voor je bedrijf met partijen heeft gesloten. Door schaalgrootte en ervaring kunnen wij interessante kortingen en een kwalitatief hoogwaardig aanbod bedingen.

Focus op ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Binnen het thema sociale zekerheid focussen wij op twee subthema's, 'ziekte en arbeidsongeschiktheid' en 'werkloosheid':

Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Hierbij gaan we in op drie zaken waarmee werkgevers te maken krijgen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid:

 • Eigenrisicodrager voor ZW en WGA
  Een bedrijf kan eigenrisicodrager (ERD) zijn of worden voor de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Wanneer er weinig zieken in het bedrijf zijn (en krijgt) kan dit financieel en beleidsmatig aantrekkelijk zijn. De WENB kan je helpen bij de keuze om ERD te worden en te blijven. Maar ook voor eventuele verzekering van het risico heeft de WENB diverse mantelovereenkomsten voor leden afgesloten. In ons ledennet lees je daar meer over.

 • Aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid
  In de cao’s die WENB ondersteunt is sprake van een verzekering als onverhoopt het risico van arbeidsongeschiktheid zich voordoet. Hiervoor hebben wij een mantelovereenkomst afgesloten met Loyalis (zie ledennet). Arbeidsongeschikte medewerkers komen hiermee niet in de bijstandsregeling terecht. Naast een prijsvoordeel is het prettig dat er geen 'selectie aan de poort' wordt gedaan en dat alle medewerkers welkom zijn in de verzekering. Doordat je bedrijf onder het door de WENB afgesloten mantelcontract valt, heeft je bedrijf ook recht op de individuele re-integratiesubsidie of projectsubsidie van Loyalis.

 • Poortwachter voor ziekte en arbeidsongeschiktheid
  Zowel in het publieke als in het private stelsel van sociale verzekeringen is het interessant om instroom in de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling te beperken. Dit levert in beide gevallen financieel voordeel op. Het zorgt er ook voor dat medewerkers weer sneller aan het werk zijn. Deze poortwachtersfunctie richt je in met een goed contract met de arbodienst en een goed ziekteverzuimbeleid. Als je eigen-risicodrager bent, kun je contract sluiten met een uitvoerder voor het zogenoemde 'casemanagement'. Ook is het mogelijk om casemanagement voor zieke ex-werknemers uit te besteden. Ook hiervoor heeft de WENB een mantelovereenkomst afgesloten. In ons ledennet lees je daar meer over.

Werkloosheid
Hierbij gaan we in op de volgende drie onderwerpen:

 • Eigenrisicodragerschap (ERD) werkloosheid
  Veel werkgevers die bij de WENB zijn aangesloten zijn als gevolg van historie en aansluiting bij het ABP eigenrisicodrager voor de werkloosheidsregeling. Dit kan tot andere beleidsmatige afwegingen leiden dan wanneer werkloosheid leidt tot instroom in de wettelijke regeling. De WENB houdt alle ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend in de gaten en adviseert haar leden als zij moeten acteren op dit dossier. Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vind je actuele informatie over de wijzingen in de WW.

 • Uitvoering boven- en naastwettelijke werkloosheidsregelingen
  De WENB heeft een mantelovereenkomst gesloten met een uitvoerder van deze regelingen: 'WW Plus'. Regelmatig onderzoekt de WENB de prijs/kwaliteit-verhouding en de marktconformiteit van dit contract. In ons ledennet lees je daar meer over.

 • Re-integratie bij dreigende werkloosheid
  ERD werkloosheid werkt als optimale vorm van premiedifferentiatie, want alle werkloosheidslasten komen integraal voor rekening van de eigenrisicodragende werkgever. Deze heeft er dan ook belang bij om het aantal werklozen te minimaliseren. Technieken om werkloosheid te voorkomen zijn bijvoorbeeld detachering en van werk- naar werkbemiddeling. De WENB heeft hiervoor een mantelcontract met POSG afgesloten voor een mobiliteitsdienstverband, waarvan alle aangesloten leden gebruik kunnen maken. In ons ledennet lees je daar meer over.

 • Derde WW-jaar
  Per 1 januari 2016 is de maximale looptijd van de WW teruggebracht van 36 maanden naar 24 maanden. De sociale partners op landelijk niveau hebben afgesproken de ingrepen van het kabinet te repareren. In alle cao’s die de WENB ondersteunt is deze afspraak ook gemaakt. Het UWV mag dit derde jaar niet uitvoeren. De partij die de WENB gecontracteerd heeft voor de boven- en naastwettelijke werkloosheidsregelingen mag en kan dit wel. In ons ledennet lees je daar meer over.