Pensioen

Onze adviseur voor dit thema: Rolf Blankemeijer

thema-pensioen
thema-pensioen Thema pensioen 80px

Pensioen blijft een actueel thema. Op dit moment wordt er gewerkt aan de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het is de bedoeling dat ABP per 1 januari 2027 start met de nieuwe pensioenregeling.

 

Overheid, vakbonden en werkgevers hebben in juni 2019 een Pensioenakkoord afgesloten. Op basis hiervan is op 1 juli 2023 de Wet toekomst pensioen van kracht geworden. Deze wet maakt de overgang van de huidige pensioenregelingen naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk.

Nieuw pensioenstelsel

Het uitgangspunt van het nieuwe pensioenstelsel blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd en dat de deelnemers aan de pensioenregeling de verschillende financiële risico’s met elkaar blijven delen. Werkgevers en werknemers betalen beiden pensioenpremie, de pensioenuitvoerder belegt dat geld en zorgt voor de uitkering van de pensioenen.

En wat verandert er in het nieuwe pensioenstelsel?

In de afgelopen jaren was het heel moeilijk om de pensioenen te verhogen. Dit kwam mede doordat de pensioenuitvoerders als gevolg van de lage rente, grote financiële reserves moesten aanhouden en dit geld daardoor niet konden gebruiken om de pensioen te indexeren. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenuitvoerders het rendement van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het economisch tegenzit, kunnen de  pensioenen ook sneller worden gekort. 

De nieuwe pensioenwet zorgt er ook voor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen van een deelnemer is voortaan alle premie die namens die deelnemer is betaald, plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd. Van een stelsel dat uitgaat van toezeggingen (defined benefit) gaan we dus over naar een stelsel dat meer gebaseerd is op het beschikbare premiesysteem (defined contribution). Wat ook verandert, is dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen. De huidige doorsneesystematiek, waarbij oudere en jongere deelnemers precies dezelfde premie betalen en daarvoor een zelfde pensioentoezegging kregen, wordt daarmee afgeschaft.

Pensioenregeling pensioenfonds ABP

Ook de bestaande regeling van ABP moet worden omgezet naar een regeling die voldoet aan de eisen van het nieuwe pensioenstelsel. Eind 2023 hebben vakbonden en werkgevers, verenigd in de Pensioenkamer, daartoe een Hoofdlijnenakkoord afgesloten. Dit Hoofdlijnenakkoord is begin 2024 verder uitgewerkt in een transitieplan voor de overgang van de ABP-pensioenregeling naar het nieuwe pensioenstelsel. De bedoeling is dat per 1 januari 2027 de transitie is afgerond en de nieuwe pensioenregeling van ABP van start gaat.

Pensioen is continu in beweging, blijf op de hoogte van de ontwikkelingen!

In de digitale nieuwsbrief van het ABP wordt het thema pensioen in heldere taal uitgelegd. In de nieuwsbrief staan tips voor de medewerkers over bijvoorbeeld het partnerpensioen of waar een medewerker op moet letten als hij of zij minder gaat werken. Ook onderwerpen zoals de dekkingsgraad, de pensioenpremies, wijzigingen in de pensioenregeling en de manier waarop ABP deze belegt komen regelmatig in de nieuwsbrief terug.

Aanmelden voor de ABP Nieuwsbrief

Werkgroep Pensioen

In de Werkgroep Pensioen zitten HR- en arbeidsvoorwaardenspecialisten van de verschillende lidbedrijven. Bij de vergaderingen van de werkgroep zijn ook altijd vertegenwoordigers van ABP en van APG aanwezig die een toelichting kunnen geven op de recente ontwikkelingen bij ABP en ook direct vragen over de pensioenregeling of het pensioenfonds kunnen beantwoorden. De werkgroep wordt ondersteund door een adviseur van de WENB die de vergaderingen voorbereidt en de vragen van leden beantwoordt.

Bijeenkomsten
De Werkgroep Pensioen komt ongeveer viermaal per jaar bijeen om de ontwikkelingen op pensioengebied te bespreken. Die ontwikkelingen hebben bijvoorbeeld betrekking op de uitwerking van het Pensioenakkoord, wijzigingen in de pensioenregeling of de situatie van ABP. De werkgroep biedt haar leden daarmee ook een netwerk van specialisten dat zij bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor het inwinnen van informatie. Naast het uitwisselen van kennis, heeft de Werkgroep Pensioen ook als taak om het bestuur van de WENB en de WWb gevraagd en ongevraagd te adviseren over pensioenaangelegenheden.

Deelnemen?
De werkgroep staat open voor alle functionarissen die werkzaam zijn bij de WENB en de WWb en die zich beroepshalve bezig houden met HRM in het algemeen of met arbeidsvoorwaarden in het bijzonder. Als je meer informatie over deze werkgroep wilt hebben of je wilt je aanmelden als lid voor deze werkgroep, dan kun je contact opnemen met Rolf Blankemeijer.