Wij delen kennis en ervaringen

Onderhandelingsresultaat over nieuwe CAO en Sectoraal Sociaal Plan PLb

Het was niet gemakkelijk, maar het is toch gelukt. Na intensief overleg hebben werkgevers en vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao PLb. De medewerkers gaan er in totaal 6,25% op vooruit in de komende cao-periode. Het Sectoraal Sociaal Plan wordt voortgezet tot en met 31 december 2021. Een nieuw hoofdstuk over duurzame inzetbaarheid in de cao en een andere aanpak met een nieuwe vitaliteitsregeling.

logo's FNV CNV en WENB

Waarom veranderen werkgevers en vakbonden de cao?
De energiemarkt is en blijft volop in beweging. Zowel de bedrijven als de medewerkers moeten op deze snel veranderende omgeving inspelen. Gezien deze context is het van belang een cao te hebben die voor iedereen in de sector aantrekkelijk is, past bij de ontwikkelingen binnen de sector en recht doet aan de verschillende belangen van medewerkers, ongeacht je leeftijd.

Eind vorig jaar hebben de cao-partijen een enquête uitgezet onder alle medewerkers binnen de sector om op te halen wat voor de medewerkers belangrijk is. Werkgevers en vakbonden hebben op basis daarvan een aantal cao-thema’s gezamenlijk in werkgroepen technisch voorbereid, zoals doelgroep gebonden regelingen, duurzame inzetbaarheid, de vitaliteitsregeling en vereenvoudiging van de cao. Aan de cao-tafel is hierover verder onderhandeld.

Onderhandelingsakkoord: proces en vervolg
In het onderhandelingsakkoord zijn de afspraken opgenomen die werkgevers en vakbonden hebben gemaakt aan de cao-tafel. Nadat werkgevers en vakbondsleden hebben ingestemd met deze afspraken, worden deze verwerkt in de tekst van de nieuwe cao. De vakbonden organiseren informatiesessies om de gemaakte afspraken toe te lichten, deze gaan half november van start. Zowel de werkgevers als de vakbonden leggen het onderhandelingsakkoord ter goedkeuring aan hun leden voor. Pas nadat de meerderheid van de leden van de vakbonden en de werkgevers hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat zijn de cao en het Sectoraal Sociaal Plan een feit.

Het onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen:

 • Duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsregeling
  Extra aandacht voor het creëren van bewustzijn van het belang van duurzame inzetbaarheid. In de cao wordt een apart hoofdstuk opgenomen over duurzame inzetbaarheid. Het O&O fonds PLb komt met een actieplan voor het versterken van duurzame inzetbaarheid. De premieafdracht aan het O&O fonds wordt voortgezet. De bestedingsdoelen van het Persoonlijk Ontwikkel Budget (POB) van € 500,- worden verruimd en er komt een nieuwe vitaliteitsregeling.

  De vitaliteitsregeling bestaat uit het vitaliteitsbudget, overgangsregelingen en vitaliteitspact. Alle medewerkers krijgen het vitaliteitsbudget, dat in de plaats komt van de regelingen doelgebonden verlof en de jubileumgratificatie. De medewerkers in dienst op 31 december 2018 komen in aanmerking voor één of meer overgangsregelingen. Door het inzetten van het vitaliteitsbudget (in tijd) in combinatie met het inzetten van andere (bestaande) vormen van verlof kan de werknemer van 60 jaar en ouder minder werken met volledig pensioenopbouw (vitaliteitspact).

 • Structuur van de cao/vereenvoudiging
  De huidige cao PLb is een standaard cao, waarbij een aantal regelingen niet is uitgewerkt in de cao PLb maar in de bedrijfs-cao’s. De cao PLb vanaf 1 mei 2018 is een minimum-cao en is in principe zelfstandig toepasbaar waarbij geldt dat regelingen op bedrijfsniveau nooit minder zijn dan hetgeen is afgesproken in de cao PLb.

  Het streven is de cao algemeen verbindend verklaard te krijgen, zodat alle werkgevers in de branche de cao moeten toepassen. Heeft een bedrijf geen bedrijfs-cao dan gelden alle regelingen, zoals opgenomen in de cao PLb. De hoofdstukken 1 tot en met 6 van de cao zijn deels herschreven. De flexibilisering van de arbeidsduur, waarbij je gemiddeld 38 uur per week werkt berekend over één kalenderjaar, is verder uitgewerkt aan de hand van de jaarurennorm.

 • Loonsverhoging en looptijd
  Een structurele loonsverhoging van in totaal 6,25 procent bij een looptijd van 29 maanden, van 1 mei 2018 tot en met 30 september 2020. De salarissen worden per 1 oktober 2018 met 2,5%, per 1 oktober 2019 met 2,5% en per 1 mei 2020 met 1,25% verhoogd. Een cao met een langere looptijd biedt rust en duidelijkheid.

 • Sectoraal Sociaal Plan
  Het huidige Sectoraal Sociaal Plan is ongewijzigd voortgezet van 1 november 2018 tot en met 31 december 2021. Toegevoegd wordt dat werkgever en vakbonden bij specifieke reorganisaties maatwerkafspraken kunnen maken indien zij dat gezien de omstandigheden noodzakelijk achten. Hierbij geldt de voorwaarde dat zowel werkgever als vakbonden het hierover eens zijn.

 • Overige onderwerpen
  Hieronder vallen een aantal studieafspraken, waaronder het onderzoek naar het vereenvoudigen van de uitvoer van het Benefit Budget, de pilot flexibilisering/individualisering ploegendienst, een onderzoek naar systemen van functiewaardering (alleen betrekking op de systematiek van de cao PLb) en het nut en de noodzaak van functiecontracten.

Het onderhandelingsresultaat past bij de sector van dit moment en de komende jaren en is in lijn met de beweging die de sector doormaakt. Mede gezien de externe omgeving, is het afgesproken pakket voor de nieuwe cao en het Sectoraal Sociaal Plan goed, evenwichtig en passend.

Download de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat (pdf, inloggen verplicht)

N.B.: alleen HR-medewerkers krijgen toegang tot ons ledennet; medewerkers ontvangen informatie via de vakbonden.

Onderstaande Q&A is wel voor iedereen toegankelijk:

Download de lijst met veel gestelde vragen (pdf)