Wij delen kennis en ervaringen

Afsluiting project 'Samenwerken & Verbinden': publicaties Participatiewet

De belangrijkste leerpunten van ‘Samenwerken en Verbinden’ zijn in vijf kennisdocumenten samengebracht. Deze publicaties ondersteunen en inspireren de bedrijven om stappen te zetten in de uitvoering van de banenafspraak.

De bedrijven die aan het project deelnamen hebben in de afgelopen jaren veel kennis geïnvesteerd en opgedaan. Die kennis borgen we door de publicatie van vijf kennisdocumenten, waarmee we die de opgedane kennis vertalen in praktische handreikingen voor de (toekomstige) praktijk.
Naast een overzicht van de belangrijkste subsidieregelingen zijn vier publicaties verschenen:

1. De banenafspraak in de cao’s
De cao’s zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de samenwerking tussen werkgevers en vakbonden op het vlak van de banenafspraak. Het kennisdocument ‘De Participatiewet en cao’s. Vanuit cao-afspraken aan de slag met de banenafspraak’ biedt de leden van de WENB en de WWb een overzicht van relevante cao-afspraken. De publicatie is ook bedoeld om te inspireren: de ontwikkelingen binnen de cao’s kunnen de werkgevers helpen om te voldoen aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord.

2. De administratie ‘participatieproof’ maken
Een werkgever die een werknemer met een beperking aanneemt, krijgt te maken met allerlei nieuwe regelingen. Denk aan loonkostensubsidies, jobcoaches en no-riskpolissen. Deze regelingen kunnen financieel interessant zijn, maar vragen wel om enkele administratieve aanpassingen. In het kennisdocument ‘De Participatiewet en administratie. Aan de slag met de banenafspraak vanuit een passende administratie’ staan de aandachtspunten voor de (personeels)administratie op een rij. Door de antwoorden op veelgestelde vragen en een stappenplan krijgt u inzicht in de mogelijkheden en voorwaarden van de regelingen uit de Participatiewet.

3. Social return bij aanbestedingen
Hoe kan de overheid Social Return On Investment (SROI) in aanbestedingen opnemen? En hoe kunnen opdrachtnemers op deze vraag inspelen? Het kennisdocument ‘Social return en aanbesteding. Handreiking vanuit de praktijk van Samenwerken & Verbinden’ geeft antwoord op deze vragen. Het document laat zien wat onder SROI kan worden verstaan bij aanbestedingen en welke winst er met sociaal ondernemerschap te behalen is. Daarnaast komen goede voorbeelden aan bod. 

4. De best practices uit Samenwerken & Verbinden
Samenwerken & Verbinden kenmerkt zich door een centraal gestuurde aanpak, aangevuld met een benadering op maat per bedrijf. Van deze werkwijze is veel geleerd; van dingen die goed gingen, maar ook van dingen die anders liepen dan gepland. Het kennisdocument ‘Het verhaal om door te geven. Lessen en voorbeelden uit de praktijk van Samenwerken & Verbinden’ beschrijft de leerervaringen, de goede voorbeelden en de lessons learned. Zodat u ook in de toekomst geïnspireerd en geïnformeerd blijft om te werken aan inclusief werkgeverschap.

Meer over de kennisdocumenten vindt u op de projectpagina. U kunt de publicaties daar ook downloaden.