Wij delen kennis en ervaringen

Thema wetgeving

Deze rubriek is voorlopig gewijd aan de Wet werk en zekerheid.

De Wet werk en zekerheid (Wwz) vloeit voort uit het Sociaal Akkoord dat het kabinet en de sociale partners op 11 april 2013 sloten. De Wwz bevat grote wijzigingen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het kabinet wil het ontslagrecht hiermee sneller, goedkoper en eerlijker maken en de rechtspositie van flexwerkers versterken. De WW wordt in duur verkort; de Wwz is erop gericht werklozen snel aan het werk te krijgen.

Snel meer weten

De Wwz als prioritair dossier
Op 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf 1 januari 2015 is deze in werking getreden.

De Wet werk en zekerheid bevat drie onderdelen:

 • Flexibiliteit: vanaf 1 januari 2015 (ketenbepaling vanaf 1 juli 2015)
 • Ontslag: vanaf 1 juli 2015
 • WW: vanaf 1 januari 2016

Belangrijkste aanpassingen c.q. overwegingen voor de cao

 • Ketenbepaling: de afwijkingsmogelijkheden bij cao (per 1 juli 2015)
 • Ontslagrecht: de wenselijkheid van een ontslagcommissie bij cao (per 1 juli 2015)
 • Transitievergoeding: de mogelijkheden om in de cao te regelen (per 1 juli 2015)
 • WW: de wenselijkheid en de scenario’s voor het derde jaar WW (per 1 januari 2016)

Al het door de werkgroep Werk en Zekerheid ontwikkelde materiaal is beschikbaar voor onze leden in de 'Toolbox WWZ'. Hieronder leest u hier meer over.

naar boven

Toolbox Wwz voor de WENB en de WWb
Hieronder vindt u:

 • de Toolbox Wwz voor leden van de werkgeversverenigingen WENB en WWb;
 • factsheets voor werkgevers (publicaties van de Rijksoverheid);
 • een overzicht van formulieren voor ontslag en het UWV;
 • voorlichtingsmateriaal voor werknemers.

De werkgroep Werk en Zekerheid heeft twee whitepapers ontwikkeld, voor Flex en Ontslag. Deze staan boordevol tips, adviezen en veelgestelde vragen over de Wet werk en zekerheid, afstemd op de informatiebehoeften van HR-afdelingen binnen onze bedrijven.

In de whitepapers zijn ook de gewijzigde actuele wetteksten opgenomen. Vanwege de aanbevelingen voor het cao-overleg zijn de whitepapers ook relevant voor de cao-onderhandelingsdelegaties. De aanbevelingen zijn opgenomen in blauwe tekstvakken.

De werkgroep Werk en Zekerheid heeft diverse vormen van voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, zoals een samenvatting voor HR-medewerkers (zonder wettekst en cao-aanbevelingen), een factsheet voor werknemers (met een opsomming van de belangrijkste wijzigingen) en twee powerpointpresentaties voor de voorlichting van het personeel. Desgewenst kunt deze publicaties bewerken. Ook zijn er drie formats voor brieven beschikbaar, voor de ontslagaanzegging van werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

naar boven


Factsheets en voorlichtingsmateriaal
Op de themapagina 'arbeidsrecht' kunt u een aantal belangrijke documenten downloaden.

Voorlichting van werknemers
Met het oog op voorlichting van werknemers attenderen wij u graag op de voorlichtingscampagne van de overheid, via de website 'Mijn werk en zekerheid'. U kunt uw werknemers hiernaar verwijzen.

Publicaties door de Rijksoverheid
Op de website 'Mijn werk en zekerheid' van het Ministerie van SZW zijn meer factsheets te downloaden. Het ministerie heeft de documenten (o.a. factsheets) in vier rubrieken ondergebracht:

 • ontslag
 • tijdelijke dienstverbanden
 • oproepkrachten en seizoensmedewerkers
 • uitzendkrachten en payroll-constructies

Bekijk de factscheets op Mijn werk en zekerheid

naar boven

Ontslag en het UWV
Een verzoek aan UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen, kan alleen worden gedaan met de formulieren die UWV op haar website beschikbaar stelt.

Naar het formulierenoverzicht van het UWV

naar boven

De Werkgroep Wwz
De werkgroep Werk en Zekerheid van de WENB en de WWb wordt gevormd door 14 HR- arbeidsvoorwaarden en juridisch specialisten van de aangesloten bedrijven en het bureau WENB.

Begin 2014 ging de werkgroep van start met het in kaart brengen van de gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor de bij de WENB en de WWb aangesloten bedrijven en voor de cao’s in de sectoren NWb, PLb, Kabel & Telecom, Afval & Milieu en Water (WWb).

De werkgroep analyseerde de gevolgen van de Wet werk en zekerheid in drie fasen:

 • Fase 1: Flex per 1 januari 2015 (ketenregeling per 1 juli 2015)
 • Fase 2: Ontslag per 1 juli 2015
 • Fase 3: WW per 1 januari 2016

naar boven

Meer weten over wetgeving?

Voor informatie over de ontwikkelingen binnen het thema wetgeving kunt u contact opnemen met Irma Visser en Gabriëlle Verberne.