Wij delen kennis en ervaringen

Thema sociale zekerheid

De WENB adviseert de aangesloten werkgevers en sectoren over aanvullingen op en hiaten in de sociale zekerheid. Aanvullen is mogelijk per sector, per bedrijf of op individueel niveau. Daarnaast helpen onze adviseurs de werkgevers bij het beleidsmatig anticiperen op wijzigingen in de wetgeving rond sociale zekerheid.

Sociale zekerheid: vangnet of trampoline?
De sociale zekerheid fungeert als een vangnet en een trampoline ten opzichte van de arbeidsmarkt. Het zorgt bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid voor een inkomensvoorziening voor werknemers. Het sociale zekerheidstelsel geeft ook prikkels om weer aan de slag te gaan, tijdens of na een periode van inactiviteit. De sociale zekerheid geeft - net zoals de cao - rust op de arbeidsvloer. Werknemers en leidinggevenden weten dat er een vangnet is, mocht het even wat slechter gaan met de gezondheid of de werkgelegenheid.

De WENB helpt
Werkgevers en sectoren die goed anticiperen op sociale zekerheidswetgeving kunnen geld verdienen en goed werkgeverschap vormgeven. De WENB helpt hierbij; hieronder leest u er meer over. Op het ledennet van de WENB vindt u (na te zijn ingelogd) de mantelovereenkomsten die de WENB voor u met partijen heeft gesloten. Door schaalgrootte en ervaring kunnen wij interessante kortingen en een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor u bedingen.

Download onze factsheets over Sociale Zekerheid

16-04-2019 'Overzicht Banenafspraak, Quotumregeling en instrumenten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt' (pdf)

Snel meer weten

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Hieronder gaan we in op drie zaken waarmee werkgevers te maken krijgen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid:

a) Eigenrisicodrager voor ZW en WGA
U kunt eigenrisicodrager (ERD) zijn of worden voor de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Wanneer u weinig zieken in uw bedrijf heeft (en krijgt) kan dit financieel en beleidsmatig aantrekkelijk zijn. De WENB kan u helpen bij uw keuze om ERD te worden en te blijven. Maar ook voor eventuele verzekering van het risico heeft WENB diverse mantelovereenkomsten (zie ledennet) voor u gesloten.

Download het formulier dat verzekeraars bij de aanvraag gebruiken (Excel-document).
Voor diverse uitvoeringsformulieren ERD kunt u terecht op de website van het UWV.

b) Aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid
In de cao’s die WENB ondersteunt is sprake van een verzekering als onverhoopt het risico van arbeidsongeschiktheid zich voordoet. Hiervoor hebben wij een mantelovereenkomst afgesloten met Loyalis (zie ledennet). Arbeidsongeschikte medewerkers komen hiermee niet in de bijstandsregeling terecht. De WENB onderzoekt momenteel of het mogelijk is om dit aan alle medewerkers in de sector aan te bieden. Naast een prijsvoordeel is het prettig dat er geen "selectie aan de poort" wordt gedaan en dat alle medewerkers welkom zijn in de verzekering. Doordat u onder het door de WENB afgesloten mantelcontract valt, heeft u ook recht op de individuele re-integratiesubsidie of projectsubsidie van Loyalis.

c) Poortwachter voor ziekte en arbeidsongeschiktheid
Zowel in het publieke als in het private stelsel van sociale verzekeringen is het interessant om uw instroom in de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling te beperken. Dit levert in beide gevallen financieel voordeel op. Het zorgt er ook voor dat medewerkers weer sneller aan het werk zijn. Deze poortwachtersfunctie richt u in met een goed contract met de arbodienst en een goed ziekteverzuimbeleid. Als u eigen-risicodrager bent, kunt een contract met een uitvoerder voor het zogenoemde 'casemanagement'. Hiervoor bereidt de WENB een mantelcontract voor met aanbieder Acture.

naar boven

 

Werkloosheid

Eigen risicodrager (ERD) werkloosheid

Veel van de bij WENB aangesloten werkgevers zijn als gevolg van historie en aansluiting bij het ABP eigen risico drager voor de werkloosheidsregeling. Dit kan tot andere beleidsmatige afwegingen leiden dan wanneer werkloosheid leidt tot instroom in de wettelijke regeling. WENB houdt alle ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend in de gaten en adviseert u als u moet acteren op dit dossier. Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u actuele informatie over de wijzingen in de WW.

Uitvoering boven- en naastwettelijke werkloosheidsregelingen
De WENB heeft een mantelovereenkomst gesloten met een uitvoerder van deze regelingen, te weten 'WW plus'. Regelmatig onderzoekt de WENB de prijs/kwaliteit-verhouding en de marktconformiteit van dit contract. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van WW+ voor leden van de WENB en de WWb.

Re-integratie bij dreigende werkloosheid
ERD werkloosheid werkt als optimale vorm van premiedifferentiatie, want alle werkloosheidslasten komen integraal voor rekening van de eigen risico dragende werkgever. Deze heeft dan ook alle belang om zo min mogelijk werklozen te krijgen. Technieken om werkloosheid te voorkomen zijn detacheringen en van werk- naar werkbemiddeling. De WENB zal hiervoor een mantelcontract afsluiten, waarvan alle aangesloten leden gebruik kunnen maken.

Derde WW-jaar
Per 1 januari 2016 is de maximale looptijd van de WW teruggebracht van 36 maanden naar 24 maanden. Sociale partners op landelijk niveau hebben afgesproken de ingrepen van het kabinet te repareren. In alle cao’s die de WENB ondersteunt is deze afspraak ook gemaakt.

Het UWV mag dit derde jaar niet uitvoeren. De partij die de WENB gecontracteerd heeft voor de boven- en naastwettelijke werkloosheidsregelingen mag en kan dit wel. Op het ledennet vindt u hierover meer informatie.

naar boven

Meer weten over sociale zekerheid?

Regelmatig verschijnen er updates op het gebied van sociale zekerheid; u kunt deze hieronder downloaden:

Update wetgeving m.b.t. sociale zekerheid (28 augustus 2018, pdf)

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij sociale zekerheidsvraagstukken? Neemt u dan contact op met Pim Beljaars.