Wij delen kennis en ervaringen

Thema duurzame inzetbaarheid

Sinds 2012 houdt de WENB zich bezig met het thema duurzame inzetbaarheid. Het is vandaag de dag nog steeds een heel actueel thema voor onze leden. Het is benoemd in de CAO’s van de sectoren en het staat hoog op de agenda. De vraag die hierbij voor werkgevers centraal staat, is hoe je medewerkers inzetbaar houdt - nu en straks - en op welke wijze zij fit en vitaal hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Daarom spant de WENB zich in om de dialoog over duurzame inzetbaarheid op verschillende niveaus te bevorderen en te vergemakkelijken.

DI_icon_260

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid past in het huidige denken over duurzaamheid. De sociaal-maatschappelijke en politieke problemen rond thema’s als energie, klimaat, voedsel, financiële markten, arbeidsmarkt, pensioenen en gezondheid dwingen ons meer oog te hebben voor duurzaamheid. We realiseren ons dat medewerkers waardevolle bronnen zijn om duurzaam in te investeren; zij helpen de bedrijven om strategische doelstellingen te realiseren.

Met het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' willen wij tegemoet komen aan de behoeften van werkgevers en ze ondersteunen bij het inzetbaar houden van medewerkers opdat zij gezond en vitaal aan het werk kunnen blijven.

Het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' maakt onderdeel uit van het mantelcontract voor de zorgverzekering dat WENB per 1 januari 2020 met Zilveren Kruis heeft afgesloten voor vijf jaar. Dat betekent dat de diverse programma-activiteiten een (vrij) directe link hebben met het thema gezondheid & vitaliteit. Leer- en (loopbaan)ontwikkelingsvraagstukken, zoals 'een leven lang ontwikkelen', zijn belegd bij de O&O fondsen voor onze sectoren.

Over duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een breed en complex begrip, waarover veel gesproken en geschreven wordt. Het is een abstract begrip en wordt op diverse manieren gedefinieerd en geoperationaliseerd. Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds weer nieuwe (sub)thema’s binnen duurzame inzetbaarheid relevant worden.

Om de leden inzicht te geven in de reeks instrumenten voor duurzame inzetbaarheid, heeft de WENB in 2016 samen met hen een 'Wegwijzer DI' ontwikkeld. Daar worden de instrumenten geordend weergegeven in zes blokken, die samenhangen met de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid. Alle instrumenten - en informatie over de toepassing ervan - zijn via hyperlinks toegankelijk.

Instrumenten ter bevordering van duurzame inzetbaarheid
De WENB stelt instrumenten beschikbaar aan haar leden, waarmee de bedrijven de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers kunnen verbeteren. Deze instrumenten zijn bedoeld voor de diverse stakeholders binnen de bedrijven, die betrokken zijn bij duurzame inzetbaarheid: medewerkers (OR), leidinggevenden (lijn) en professionals van de afdeling HR.

Speerpunten en ondersteuning in 2018-2019

De WENB richt zich in de jaren 2018-2019 op de volgende vier speerpunten voor duurzame inzetbaarheid:

screendump special - 930 px
  1. bevorderen dat medewerkers zelf de regie op DI gaan nemen;
  2. bevorderen van de dialoog over DI op verschillende niveaus;
  3. bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van medewerkers;
  4. bevorderen van benchmarking en focus op effectiviteit.

Download het overzicht 'Speerpunten WENB voor DI in 2018 en 2019' (pdf)

Budget 'Fit & Vitaal' beschikbaar voor leden

Netwerk Hoofden Salarisadministratie 300 px square

Leden van de WENB en de WWb die collectief verzekerd zijn bij Zilveren Kruis kunnen aanspraak maken op een deel van het jaarlijks beschikbare 'Budget Fit & Vitaal'. Dit budget kan als cofinanciering worden aangewend voor projecten om de duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van medewerkers te bevorderen.

Lees de spelregels voor het aanvragen en de richtlijnen voor toekenning van dit budget.

Meer informatie
Heeft u vragen over het thema of wilt u met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor uw bedrijf, neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel, projectleider duurzame inzetbaarheid.