Wij delen kennis en ervaringen

Spelregels verdeling Gezondheidsbudget

In het mantelcontract voor de zorgverzekering met Zilveren Kruis is voor de leden van de WENB en de WWb een 'Gezondheidsbudget' afgesproken. Als lid van de vereniging en deelnemer in het collectieve contract kunt u aanspraak maken op een deel van dit budget. Hiermee kunt u initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid en gezondheidsmanagement helpen financieren.

Budget

De totale hoogte van het Gezondheidsbudget wordt jaarlijks per 1 februari vastgesteld door Zilveren Kruis en is afhankelijk van het totaal aantal premiebetalende verzekerden in het contract.

We leggen uit hoe u aanspraak kunt maken op een deel van het budget en hoe de hoogte wordt vastgesteld. Heeft u belangstelling, twijfelt u of uw plannen in aanmerking komen of weet u niet goed waar te beginnen, neem dan contact op met Matti Paulissen van Zilveren Kruis, telefoon: (06) 101 157 70.

Heeft u kennis genomen van onderstaande spelregels en wilt u een aanvraag indienen voor het Gezondheidsbudget? Maakt u dan gebruik van het aanvraagformulier (invulbare PDF).

Download publicatie 'Gezondheidsbudget 2017' (PDF)

Hoe kunt u aanspraak maken op een deel van het gezondheidsbudget?

 

1. Leden die van het budget gebruik kunnen maken

Alleen de leden van de WENB of de WWb die gebruikmaken van de mantelovereenkomst voor de collectieve zorgverzekering (afgesloten bij Zilveren Kruis) kunnen gebruikmaken van het Gezondheidsbudget.

naar boven

2. Doeleinden waarvoor het gezondheidsbudget kan worden aangevraagd

De besteding van het gezondheidsbudget dient gericht te zijn op preventie, vitaliteit, arbeidsgerelateerde zorg en/of projecten op het gebied van gezondheidsmanagement en/of duurzame inzetbaarheid. De activiteiten dienen in beginsel plaats te vinden in het jaar waarvoor het budget wordt toegekend.

Voorbeelden van projecten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn onder andere:

 • projecten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers
 • health checks
 • vervolgtrajecten van health checks
 • leefstijlprogramma’s
 • programma’s op het gebied van werk-privé balans en het versterken van mentale weerbaarheid

Let op: ook health checks binnen het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) kunnen voor vergoeding in aanmerking komen, zolang het geen wettelijk verplicht onderdeel betreft en zolang het onderdeel (een startpunt) is van een traject.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van projecten of doeleinden waarvoor het Gezondheidsbudget niet kan worden aangewend:

 • activiteiten naar aanleiding van wet- en regelgeving (RI&E, wettelijk verplichte onderdelen uit PMO)
 • re-integratie activiteiten Tweede Spoor
 • investeringen in gebouwen
 • uitgaven voor kantoorinrichting
 • uitgaven voor fitnessruimte(n)
 • contributies of lidmaatschappen van hobby’s of sporten
 • uurloon van interne werknemers
 • aanschaf cadeaubonnen of andere vormen van presentjes
 • kosten die indirect aan het zorgproject gerelateerd zijn, zoals gemaakte kosten voor vergaderingen en vervoerskosten

naar boven

3. Samenloop met een vergoeding vanuit 'Present!'

Als het Gezondheidsbudget beschikbaar wordt gesteld, zal de vergoeding die wordt verstrekt vanuit 'Present!' altijd in mindering worden gebracht. Lees ook punt 6, over de hoogte van het budget.

naar boven

4. Besteding van het gezondheidsbudget en aanvragen gedurende het jaar

Voor het besteden en toekennen van het gezondheidsbudget geldt een chronologische volgorde. Bedrijven die als eerste een aanvraag indienen zullen ook als eerste een toekenning krijgen. Projectaanvragen die in het lopende jaar niet meer kunnen worden gehonoreerd omdat het jaarbudget reeds op is schuiven door naar het volgende jaar. Mocht in september van het lopende jaar blijken dat er geld resteert, dan kunnen bedrijven die al maximaal budget hebben ontvangen nogmaals een projectaanvraag indienen.

naar boven

5. Vaststelling van het toe te kennen budget door de Commissie Gezondheidsbudget

De Commissie Gezondheidsbudget van de WENB en de WWb stelt vast of een project voor toekenning van gezondheidsbudget in aanmerking komt. De rol van de commissie bestaat uit het beoordelen van de aanvragen voor gezondheidsbudget en het vaststellen van de hoogte hiervan. De commissie behandelt een aanvraag zo spoedig mogelijk na ontvangst; binnen een maand zult u in alle gevallen een definitieve reactie hebben ontvangen.

De commissie vertegenwoordigt een dwarsdoorsnede van de bedrijven binnen de WENB en de WWb; in de commissie nemen maximaal zes vertegenwoordigers plaats (naast de adviseur gezond ondernemen van Zilveren Kruis en een vertegenwoordiger van de WENB en de WWb).

De commissie bestaat uit:

 • Ron van Oorschot (Dunea, sector waterbedrijven)
 • Ingma Barten (Alliander, sector energie NWb)
 • Adri van der Heijden / Claudia Haenen (Enexis, sector energie NWb)
 • Ferdinand Giesen (Innogy, sector energie PLb)
 • Sandra Spanjer (Twente Milieu, sector GEO)
 • Floor van den Heuvel (WENB en WWb)

naar boven

6. Hoogte van het toe te kennen gezondheidsbudget

De hoogte van het toe te kennen wordt vastgesteld aan de hand van 75% van de totale projectkosten, de vergoedingen vanuit Present en de vastgestelde absolute maxima (afhankelijk van de omvang en de deelnamegraad).

Bepaling van de hoogte van de vergoeding:

 1. 75% van de projectkosten komen in aanmerking voor vergoeding, de overige 25% worden altijd door de organisatie betaald.
 2. De vergoeding van 75% kan deels uit vergoeding vanuit Present komen, het overige deel komt uit het Gezondheidsbudget.
 3. De vergoeding van 75% is ook in absolute zin gemaximeerd conform de onderstaande tabel.
Maximaal gezondheidsbudget vóór aftrek vergoeding Present en 25% eigen bijdrage

Deelname-graad

> 60%

Deelname-graad

60-50%

Deelname-graad

50-40%

Deelname-graad

< 40%

> 2000 medewerkers  50.000 euro  46.000 euro  38.000 euro  25.000 euro
1000 - 2000 medewerkers  25.000 euro  23.000 euro  19.000 euro  13.000 euro
500 - 1000 medewerkers  15.000 euro  12.500 euro   10.000 euro   7.000 euro
< 500 medewerkers

  10.000 euro   8.500 euro   7.000 euro   5.000 euro

 

Een voorbeeld:

 • De totale projectkosten bedragen 80.000 euro. Hiervan komt 75% voor vergoeding in aanmerking, dat is 60.000 euro.
 • Present vergoedt voor dit project 20.000 euro.
 • Het betreft een organisatie van 1.500 medewerkers, waarvan er 800 verzekerd zijn bij Zilveren Kruis (de deelnamegraad is 800/1500= 53%). De maximale vergoeding op basis van de 75%-regeling is 60.000 euro. Uit de tabel blijkt dat de absolute vergoeding hier maximaal 23.000 euro is.
  Samen met de vergoeding uit Present overschrijdt dit deze 60.000 euro niet. De organisatie krijgt 23.000 euro uit het Gezondheidsbudget en 20.000 euro uit Present.

Noot:
In het geval dat de vergoeding vanuit present 40.000 euro zou bedragen wordt er nog 20.000 euro vanuit het gezondheidsbudget vergoed, omdat anders de 75%-regel overschreden wordt.

naar boven

7. Indienen van uw aanvraag voor het gezondheidsbudget

Als uw organisatie aanspraak wil maken op het Gezondheidsbudget, vult u dan het aanvraagformulier in. Hierin staan onder andere de algemene gegevens van het bedrijf(of bedrijfsonderdeel) en de betrokken personen die het project namens het bedrijf begeleiden en tevens een omschrijving van het uit te voeren project, de kosten die hiermee gemoeid zijn, de providers die hierbij betrokken worden en of er vergoeding plaatsvindt vanuit 'Present!'.

naar boven

8. Uitbetaling van het toegekende gezondheidsbudget

Het gezondheidsbudget kan achteraf per kwartaal worden gedeclareerd door het overleggen van nota’s van vooraf toegekende projecten. De vergoedingen worden betaalbaar gesteld door Zilveren Kruis Achmea.

Voor declaratie van een toegekend Gezondheidsbudget, kunt u gebruikmaken van onderstaand format (graag op uw eigen briefpapier) en de ontbrekende gegevens invullen. De vermelde WBS-code en het kostenplaatsnummer blijven altijd gelijk, deze hoeft u niet separaat aan te vragen. Het bedrag is fictief; hier vult u het bedrag van uw declaratie in.

Download de concept-factuur (MS-Word)

naar boven

Communicatie omtrent het toegekende gezondheidsbudget

De WENB wil haar leden graag faciliteren en inspireren inzake duurzame inzetbaarheid. Daarom neemt zij graag kennis van de initiatieven die leden zelf ondernemen. Met toekenning van het gezondheidsbudget committeert het bedrijf zich aan onderstaande vier punten:

 1. Het bedrijf stelt een contactpersoon (naam, mailadres en tel) voor WENb beschikbaar die is betrokken bij het project.
 2. Het bedrijf is bereid om informatie te delen met de WENB over nieuw ontwikkelde instrumenten die zij binnen dit project ontwikkelen en/of implementeren.
 3. Het bedrijf schrijft een kort stukje over het project (maximaal een half A-viertje) voor de website van het Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid, zowel aan het begin van het project (wat voor actie wordt ondernomen) als na afloop ervan: wat heeft het de organisatie opgeleverd?
 4. Het bedrijf is bereid om actief deel te nemen aan één door WENB georganiseerde bijeenkomst om daarin ervaringen te delen met andere leden van de WENB (bijvoorbeeld als workshopbegeleider of gastspreker).

naar boven