Wij delen kennis en ervaringen

Budget Fit & Vitaal en adviseurs Gezond Ondernemen

In het mantelcontract voor de zorgverzekering met Zilveren Kruis is voor de leden van de WENB en de WWb een 'Budget Fit & Vitaal' afgesproken. Als lid van de vereniging en deelnemer in het collectieve contract kan een organisatie aanspraak maken op een deel van dit budget. Hiermee kunnen initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid en gezondheidsmanagement (mede) gefinancierd worden.

Vignet meerjarenprogramma Fit en Vitaal - 465px

Advies
Als HR-professional kun je met vragen op het gebied van gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid terecht bij de adviseurs gezond ondernemen van Zilveren Kruis:

Zij hebben een goed beeld van de mogelijkheden die het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' biedt. En weten wat bedrijven in andere sectoren doen om hun medewerkers gezond, vitaal en inzetbaar te houden. Naast antwoorden op allerlei praktische vragen, bieden zij ook oplossingsrichtingen voor specifieke doelgroepen en thema’s. Zilveren Kruis kan de bedrijven ondersteunen en (financieel) faciliteren.

Budget Fit & Vitaal
De totale hoogte van het 'Budget Fit & Vitaal' wordt jaarlijks per 1 februari vastgesteld door Zilveren Kruis en is afhankelijk van het totaal aantal premiebetalende verzekerden in het contract.

Hieronder leggen we uit hoe een bedrijf aanspraak kan maken op een deel van het budget en hoe de hoogte wordt vastgesteld. Heb je belangstelling, twijfel je of de plannen vanuit jouw organisatie in aanmerking komen of weet je niet goed waar te beginnen, neem dan contact met ons op.

Heb je al kennis genomen van onderstaande spelregels en wil je een aanvraag indienen voor het Budget 'Fit & Vitaal'?
Maak dan gebruik van het aanvraagformulier.

Hoe kun je aanspraak maken op een deel van het gezondheidsbudget?

icoon budget fit en vitaal

 

1. Wie kunnen er gebruikmaken van dit budget?

Bedrijven die lid zijn van de WENB of de WWb en gebruikmaken van de mantelovereenkomst voor de collectieve zorgverzekering (afgesloten bij Zilveren Kruis) komen voor het Budget Fit & Vitaal in aanmerking.

naar boven

2. Wie kan het budget aanvragen?

Een aanvraag kan worden ingediend door iemand van HR, maar bijvoorbeeld ook door een teamleider of locatiemanager van het bedrijf zolang dit gebeurt in afstemming met de eigen HR-afdeling. Zilveren Kruis ziet hier ook op toe bij het indienen van de aanvraag.

Mocht je eerst willen sparren over ideeën of nagaan of een aanpak in aanmerking komt, dan kun je contact opnemen met een adviseur gezond ondernemen van Zilveren Kruis.

naar boven

3. Waarvoor kan het budget worden aangevraagd?

In aanmerking voor vergoeding komen trajecten of projecten die gericht zijn op preventie, vitaliteit, en arbeid gerelateerde zorg op het gebied van gezondheidsmanagement en/of duurzame inzetbaarheid. Belangrijke criteria daarbij zijn:

 1. Het traject/project maakt onderdeel uit van een groter geheel (bijvoorbeeld als onderdeel van jaarplan of beleid) en staat niet enkel en alleen op zichzelf als geïsoleerde activiteit.
 2. In de projectomschrijving staat duidelijk aangegeven hoe het project onderdeel uitmaakt van het beleid van de organisatie, hoe het effect van het project gemeten gaat worden en hoe dit effect geborgd wordt.
 3. De activiteiten dienen in beginsel plaats te vinden in het jaar waarvoor het budget wordt toegekend. Trajecten die over het jaar heenlopen kunnen tot uiterlijk 1 april van het daarop volgende jaar worden afgerond en gefactureerd. Loopt het project langer uit dan dient het project in 2 afzonderlijke trajecten te worden gesplitst.

Voorbeelden van projecten/trajecten die voor vergoeding in aanmerking komen:

 • projecten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers;
 • health checks, maar alleen indien ook voorzien van vervolgtrajecten en passend binnen een totaal beleid;
 • leefstijlprogramma’s;
 • programma’s op het gebied van werk-privé balans en het versterken van mentale weerbaarheid.

Voorbeelden van projecten/trajecten die NIET voor vergoeding in aanmerking komen:

 • activiteiten naar aanleiding van wet- en regelgeving (RI&E, wettelijk verplichte onderdelen uit PMO);
 • re-integratie activiteiten tweede spoor;
 • investeringen in gebouwen zoals bedrijfsfitness ruimte of inrichting bedrijfsrestaurant;
 • uitgaven voor kantoorinrichting of ergonomisch meubilair;
 • contributies of lidmaatschappen van hobbies of sporten;
 • uurloon van interne werknemers;
 • aanschaf cadeaubonnen, gratis fruit voor medewerkers, activity trackers of andere vormen van presentjes;
 • kosten die indirect aan het zorgproject gerelateerd zijn, zoals gemaakte kosten voor vergaderingen, lunchkosten en vervoerskosten.

naar boven

4. Wat is de hoogte van het toe te kennen budget?

De maximale vergoeding van de aanvraag bedraagt 75% van de projectkosten. De overige 25% wordt altijd door het bedrijf zelf betaald. De vergoeding van 75% is ook in absolute zin gemaximeerd en wordt bepaald door de combinatie van bedrijfsomvang (aantal medewerkers) en deelnamegraad (aantal verzekerde medewerkers bij Zilveren Kruis) conform onderstaande tabel.

Maximaal Budget 'Fit & Vitaal' *

Deelname-graad

> 60%

Deelname-graad

60-50%

Deelname-graad

50-40%

Deelname-graad

< 40%

> 2000 medewerkers  50.000 euro  46.000 euro  38.000 euro  25.000 euro
1000 - 2000 medewerkers  25.000 euro  23.000 euro  19.000 euro  13.000 euro
500 - 1000 medewerkers  15.000 euro  12.500 euro   10.000 euro   7.000 euro
< 500 medewerkers

  10.000 euro   8.500 euro   7.000 euro   5.000 euro


*) In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een deel van de activiteiten extra vergoed wordt vanuit 'Present!Persoonlijk'. In dat geval neemt de werkgeversdesk van Zilveren Kruis contact op met de aanvrager.

naar boven

5. Hoe dien je een aanvraag voor het budget in?

Wil je als werkgever aanspraak maken op het Budget Fit & Vitaal, vul dan het aanvraagformulier 'Budget voor Fit & Vitaal aan het werk' in.

Hierin wordt gevraagd om informatie die relevant is voor de beoordeling van de aanvraag, zoals de contactgegevens, de omschrijving van het traject, hoe het resultaat of succes gemeten wordt, de borging, de kosten en welke providers erbij betrokken zijn.

naar boven

6. Hoe wordt het budget vastgesteld en toegekend?

Zilveren Kruis stelt aan de hand van de spelregels vast of een project/traject voor toekenning van het Budget Fit & Vitaal in aanmerking komt. Zij beoordeelt de aanvragen en stelt de hoogte van het uit te keren bedrag vast op basis van deze spelregels en deelt alle informatie (aanvraag, beoordeling en hoogte budget) met WENB. Zilveren Kruis behandelt een aanvraag zo spoedig mogelijk na ontvangst; binnen twee weken ontvangt de aanvrager een definitieve reactie van Zilveren Kruis.

Toekenning van het budget Fit & Vitaal gebeurt op volgorde van binnenkomst. Dat betekent dus dat bedrijven die als eerste een aanvraag indienen ook als eerste in aanmerking komen voor toekenning. Projectaanvragen die in het lopende jaar niet meer kunnen worden gehonoreerd omdat het jaarbudget reeds op is, schuiven door naar het volgende jaar. Mocht in september van het lopende jaar blijken dat er geld resteert, dan kunnen bedrijven die al maximaal budget hebben ontvangen nogmaals een projectaanvraag indienen.

naar boven

7. Hoe wordt het toegekende budget uitbetaald?

Het toegekende Budget Fit & Vitaal kan door de organisatie achteraf worden gedeclareerd bij Zilveren Kruis door het overleggen van nota’s van de vooraf toegekende projecten (per kwartaal). Zilveren Kruis Achmea stelt vervolgens de vergoeding betaalbaar.

Voor declaratie kun je gebruikmaken van de concept-factuur (MS-Word), waarop je op eigen briefpapier de ontbrekende gegevens invult. De vermelde WBS-code en het kostenplaatsnummer blijven altijd gelijk, deze hoef je niet separaat aan te vragen. Het genoemde bedrag is fictief; hier vul je zelf het bedrag in van de declaratie die je wilt indienen.

naar boven

8. Kennisdeling ter inspiratie voor andere werkgevers

Werkgevers die lid zijn van WENB en WWb vinden het belangrijk dat zij onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen over hoe zij werk maken van gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, om zo geïnspireerd te worden in wat daarin werkt bij andere organisaties (of juist niet). WENB faciliteert deze kennisuitwisseling graag. Daarom neemt zij graag kennis van de initiatieven die leden zelf ondernemen.

Met toekenning van het Budget Fit & Vitaal committeert de aanvrager zich aan onderstaande drie punten:

 • De aanvrager stelt middels de aanvraag contactgegevens beschikbaar (naam, mailadres en tel) en deze contactpersoon is tot een half jaar na afloop van het traject/project aanspreekpunt voor zowel de WENB als Zilveren Kruis (dit kan noodgedwongen ook een collega of opvolger van de contactpersoon zijn).
 • De contactpersoon – of een collega/vervanger - is bereid om mee te werken aan een interview, een netwerkbijeenkomst (bijv. als gastspreker), podcast in opdracht van de WENB.
 • De contactpersoon is bereid om de eigen aanpak, instrumenten en resultaten met WENB te delen, zodat de WENB deze informatie ter inspiratie beschikbaar kan stellen aan andere werkgevers.

naar boven