Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb

Begrippenlijst

Hieronder wordt een aantal begrippen die in de cao-tekst en/of de bijlagen gebruikt worden verklaard.

Arbeidsongeschikt, volledig en duurzaam

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is een persoon die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling, duurzaam slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur (artikel 4 lid 1 WIA).

Arbeidsongeschikt, gedeeltelijk

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt is een persoon die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling slechts in staat is met arbeid ten hoogste 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur, doch die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is (artikel 5 WIA).

Bedrijfsbelang

Iedere situatie die de veiligheid of de continuïteit van het bedrijfsproces betreft en situaties waarbij belangen van commerciële, economische of (technisch) operationele aard van de onderneming van werkgever in het geding zijn. Als ‘bedrijfsbelang’ betrekking heeft op belangen van commerciële, economische of (technisch) operationele aard, zal rekening worden gehouden met de in het geding zijnde belangen van de werknemer.

Bedrijfsongeval

Een ongeval, dat in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan een werknemer opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht. Het ongeval mag niet veroorzaakt zijn door de schuld en of onvoorzichtigheid van de werknemer.

Belaste vergoeding

Dit betekent dat over de vergoeding belasting moet worden betaald. De vergoeding wordt gebruteerd en na aftrek van fiscale heffingen aan je uitbetaald.

Berekeningsgrondslag

Het dagloon dat geldt voor de WW, zoals vastgesteld per de eerste werkloosheidsdag, zonder de maximum dagloongrens.

Cao-partijen

Partijen bij de cao NWb: de vakbonden FNV, CNV Publieke Diensten en VMHP-N en de WENB.

Diensttijd

 • de onafgebroken diensttijd bij je huidige werkgever en zijn rechtsvoorganger(s);
 • de bij je huidige werkgever onafgebroken doorgebrachte diensttijd, voordat je ontslag nam om een tot jouw gezin behorend kind tot 4 jaar feitelijk te verzorgen.

Wanneer je op 1 april 2002 in dienst was bij je huidige werkgever en viel onder de sector-CAO Productie, geldt voor jou de diensttijd volgens het oude diensttijdbegrip.

DI-doel

'DI' staat voor 'Duurzame Inzetbaarheid'. Een bestedingsdoel dat jou helpt om fit, gemotiveerd en competent te blijven presteren.

Echtgeno(o)t(e)

In deze cao wordt met echtgeno(o)t(e) gelijkgesteld de relatiepartner

    met wie je een geregistreerd partnerschap hebt gesloten (artikel 1:80a) BW of
    met wie je ongehuwd samenwoont en -met het oogmerk duurzaam samen te leven- een gemeenschappelijke huishouding voert, wat blijkt uit een schriftelijke verklaring. Een verklaring relatiepartnerschap staat in bijlage 8 van de cao.

Feestdagen

 • Nieuwjaarsdag;
 • Tweede Paasdag;
 • Hemelvaartsdag;
 • Tweede Pinksterdag;
 • Eerste en tweede Kerstdag;
 • De dag waarop het Staatshoofd zijn verjaardag viert;
 • Eenmaal per 5 jaar op 5 mei (Nationale Bevrijdingsdag 1945).

Feitelijk(e) salaris

Het salaris dat je daadwerkelijk in een kalenderjaar ontvangt. Ingeval van deeltijd vindt berekening naar rato plaats.
In het geval van indiensttreding in de loop van het jaar vindt berekening naar rato plaats, volgens de formule (aantal dagen in dienst / aantal kalenderdagen).

Fusie

Een fusie, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000.

Overwerk

Als je leidinggevende je vraagt om op een dag of in een dienst meer uren werk te verrichten dan jouw normale uren, dan is dat overwerk. Minder dan een half uur per dag extra werken telt niet mee als overwerk.
Als je meer dan een half uur op een dag extra werkt, telt het eerste half uur ook als overwerk.
Als het overwerk niet aansluit aan je normale werktijd, dus bij een extra opkomst, is de reistijd ook overwerk.

Partijen

De partijen bij de cao NWb: de vakbonden FNV, CNV Publieke Diensten en VMHP-N en de WENB.

Partner

In deze cao wordt met echtgeno(o)t(e) gelijkgesteld de relatiepartner

    met wie je een geregistreerd partnerschap hebt gesloten (artikel 1:80a BW) of
    met wie je ongehuwd samenwoont en -met het oogmerk duurzaam samen te leven- een gemeenschappelijke huishouding voert, wat blijkt uit een schriftelijke verklaring. Een verklaring relatiepartnerschap staat in bijlage 8 van de cao.

Passend werk

Alle werk die voor jouw krachten en bekwaamheden is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van je kan worden gevraagd.

Ploegendienst

Onder ploegendienst wordt verstaan een regeling van werktijden volgens een op bedrijfsniveau vastgesteld rooster, waarbij werknemers elkaar beurtelings opvolgen bij het uitoefenen van één en dezelfde functie. Het werken op uren gelegen buiten maandag tot met en vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur behoort daarbij ook tot het normale patroon.

Reorganisatie

Reorganisatie als bedoeld in artikel 25, lid 1, sub c,d,e en f van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Salaris

Het schaalsalaris (eventueel vermenigvuldigd met het deeltijdpercentage), vermeerderd met:

 • de eventuele vaste persoonlijke toelage(n) per maand;
 • 8% (de voormalige vakantie-uitkering per maand, zie bijlage 3);
 • de vergoeding in geld voor wacht- en storingsdienst, gemiddeld per maand over de voorafgaande periode van 12 maanden;
 • de vergoeding in geld voor ploegendienst (zie paragraaf 3.3).

Salaris per uur

 • 1/165e deel van je schaalsalaris plus de vaste persoonlijke toelage.
 • Als je een functiecontract hebt met een standaard arbeidsduur van 40 uur per week is ‘salaris per uur’ 1/173e deel van je schaalsalaris plus de vaste persoonlijke toelage.

Salarisregeling

Een salarisregeling is een systeem om de schaalsalarissen vast te stellen. Het bestaat onder andere uit de salarisschalen, het systeem van functie-indeling en een systeem dat het verband legt tussen de functie-indeling en de salarisschalen.

Salarisschaal

Een salarisschaal bestaat vaak uit een reeks van bedragen (treden of periodieken). Hij kan ook bestaan uit een met een minimum bedrag en een maximum bedrag per maand aangegeven bandbreedte.

Schaalsalaris

Het bedrag per maand dat je krijgt op grond van je indeling in de bedrijfssalarisregeling.

Standplaats

De door je werkgever aangewezen plaats waar je als regel werkt of de plaats van waaruit je als regel je werk begint.

Vakbond

Vakbonden die partij zijn bij de cao NWb: FNV, CNV Publieke Diensten en VMHP-N.

Vaste persoonlijke toelage

Een vaste maandelijkse toeslag op het schaalsalaris. Dat kan een bedrag zijn of een percentage van dat schaalsalaris. Een vaste persoonlijke toelage wordt voor onbepaalde tijd is toegekend, alleen:

 • als je uitstekend je werk doet;
 • als garantie omdat je in een lager gekwalificeerde functie bent geplaatst;
 • als er bijzondere eisen aan je worden gesteld.

Alle toelagen op het schaalsalaris die om andere redenen zijn toegekend, tellen niet mee als vaste persoonlijke toelage.

Verschoven werktijd

Als je leidinggevende je vraagt om op andere uren te werken dan jouw normale werktijden, dan zijn de uren die geen overwerk zijn en niet samenvallen met je normale werktijd of rooster, verschoven werktijd.

Volcontinudienst

Volcontinudienst is een vorm van ploegendienst waarin de opvolging van dienst zodanig is geregeld, dat het arbeidsproces 24 uur per dag en 7 dagen per week doorgaat.

Wacht- en storingsdienst

Het volgens rooster beschikbaar zijn voor het verrichten van werkzaamheden buiten de voor jou geldende werktijd.

WENB

De Werkgeversvereniging voor Energie, Kabel & Telecom, Afval & Milieu.

Werkgever

Elke onderneming met een eigen juridische entiteit die hoofdzakelijk activiteiten uitvoert die vallen onder de werkingssfeer van deze cao en lid is van de WENb. Een onderneming voert hoofdzakelijk activiteiten uit die vallen onder de werkingssfeer van deze cao wanneer meer dan 50% van het aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers aan deze activiteiten wordt besteed.

Werknemer

Alle personen in dienst van een werkgever met uitzondering van:

 • leden van raden van bestuur en directieleden (met inbegrip van bedrijfs-, staf- en adjunct-directeuren);
 • stagiaires en vakantiewerkers;
  degenen die met toepassing van de sociale wetgeving of in het kader van een door derden gesubsidieerd werkgelegenheidsproject werkzaam zijn;
 • trainees;
  degenen die in het kader van een werk-leerproject tijdelijk werkzaam zijn.

Wanneer in deze cao de term 'werknemer' wordt gebruikt, wordt ook de werkneemster bedoeld.

3.1. Titel van de paragraaf 1

Hier komt de tekst van paragraaf 3.1


3.2 Titel van de paragraaf

Hier komt de tekst van paragraaf 3.2


3.3 Titel van de paragraaf

Hier komt de tekst van paragraaf 3.3


3.4 Titel van de paragraaf

Hier komt de tekst van paragraaf 3.4

  naar boven