Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb

Afkortingenlijst

Hieronder worden afkortingen die in de cao-tekst en/of de bijlagen gebruikt worden toegelicht.
Heeft u er vragen over, neemt u dan contact op met het secretariaat van de WENB: telefoon (026) 356 95 69.

AAOP = ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen

ABP = Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ADV = Arbeidsduurverkorting

ATW = Arbeidstijdenwet

BW = Burgerlijk Wetboek

CAO = Collectieve Arbeidsovereenkomst

FUR = Flexibele Uittredingsregeling

FPU = Flexibel Pensioen en Uittreden

IPAP = Invaliditeitspensioen Aanvullingsplan

IP = Invaliditeitspensioen

IVA = Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

OR = Ondernemingsraad

PAS = Partiële Arbeidsparticipatie Senioren

UWV = Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

WAA = Wet aanpassing arbeidsduur

Wfsv = Wet financiering sociale verzekeringen

WGA = Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WOR = Wet op de ondernemingsraden

WW = Werkloosheidswet

ZW = Ziektewet