Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb

Protocol

 

Salaris
Procesafspraak duurzame inzetbaarheid en werkgelegenheid
WW
Verrekenen uitkering met Transitievergoeding
Procesafspraak leeftijdgerelateerde regelingen
Procesafspraak werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Procesafspraak werken vanuit huis
Procesafspraak maatwerk in de cao
Afbouwregeling ploegendienst
Ketenbepaling en arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd
Jubileumuitkering naar evenredigheid
Ouderschapsverlof
Pensioen
Aanspraken in de eerste twee ziektejaren
Extra werkgelegenheidmaatregelen
O&O fonds NWb
Uitbreiding normering topinkomens (WNT 3)
Visiedocument 'Net Werk Manifest'

Salaris

 • Op 1 november 2015 worden de salarissen structureel verhoogd met 0,8%;
 • Op 1 november 2015 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 0,7% van hun jaarsalaris; voor werknemers die na 1 januari 2015 in dienst zijn getreden, geldt dit in evenredigheid;
 • Op 1 januari 2016 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,5%;
 • Op 1 juni 2017 worden de salarissen opnieuw structureel verhoogd met 1,5%.

naar boven

Procesafspraak duurzame inzetbaarheid en werkgelegenheid

Partijen bij deze cao hebben samen hun visie op duurzame inzetbaarheid geformuleerd. Deze staat in bijlage 7. Doel van deze visie is om medewerkers te activeren zich goed ‘in positie’ te houden voor de arbeidsmarkt, binnen of buiten het eigen bedrijf. Sociale partners zullen hiervoor instrumenten ontwikkelen, deze aan de medewerkers ter beschikking stellen en hen stimuleren van de aangeboden instrumenten gebruik te maken.

Met in achtneming van deze visie zullen partijen, samen met de medezeggenschap verenigd in het Medezeggenschapsplatform Netwerkbedrijven (MPN), in de periode tot 1 november 2016 het sociaal beleid bij organisatieontwikkelingen in de context van de inmiddels in werking getreden Wet Werk en Zekerheid moderniseren.
Hieruit voortkomende wijzigingen zullen tussentijds in hoofdstuk 9 en bijlage 7 van de cao worden opgenomen.

De sociale partners zullen tijdens de looptijd van de cao de resultaten van het gemoderniseerde sociaal beleid monitoren en evalueren om samen de effectiviteit van de ingezette instrumenten te beoordelen en optimaliseren.

naar boven

WW

Op 1 januari 2016 wordt door een wetswijziging de maximale duur van de WW-uitkering teruggebracht van 38 naar 24 maanden en wordt de opbouw van de WW-rechten vertraagd. Cao-partijen spreken af om deze aanpassingen van de duur en de opbouw van de WW als volgt in de cao NWb te repareren:

 • Vanaf 1 januari 2016 wordt de hoogte en de duur van de WW-uitkering nawettelijk aangevuld tot de (wettelijke) hoogte en duur van de WW-uitkering zoals die was op 31 december 2015.
 • Werkgevers en werknemers betalen voor deze reparatie geen premie.
 • De bovenwettelijke aanvulling op de WW-uitkering bij werkloosheid als gevolg van reorganisatie (huidig artikel 7.2 cao NWb) blijft ongewijzigd en wordt daarmee per 1 januari 2016 een bovenwettelijke aanvulling op de WW-uitkering en een nawettelijke aanvulling op de gerepareerde WW-uitkering.
 • Deze afspraken worden verwerkt in de tekst van huidig artikel 7.2. Sociale partners zullen deze afspraken tijdens de looptijd van de cao monitoren en evalueren om samen de effectiviteit ervan te beoordelen en optimaliseren.

naar boven

Verrekenen uitkering met Transitievergoeding

De Transitievergoeding is ook verschuldigd als een werknemer wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid uit dienst treedt (WGA of IVA). De cao bepaalt dat een werknemer in die situatie een uitkering ontvangt van 1,5 maandsalaris. Het is niet de bedoeling dat deze uitkeringen cumuleren.

De partijen spreken af die uitkering te verrekenen met de transitievergoeding.
In aansluiting op het ‘Besluit overgangsrecht transitievergoeding’ wordt in de huidige sociale plannen de vertrekpremie (ontslag- of beëindigingsvergoeding) bij vertrek verrekend met de transitievergoeding, zodat er geen cumulatie ontstaat.

naar boven

Procesafspraak leeftijdgerelateerde regelingen

De partijen spreken af - na overleg met het MPN - in de periode tot 1 november 2016 de in de cao opgenomen leeftijdgerelateerde bepalingen te inventariseren en budgetneutraal te moderniseren. Daarbij zullen het stimuleren van deeltijdwerk en de verhoogde AOW-leeftijd worden betrokken. Partijen doen dat om daarmee de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Hieruit voortkomende wijzigingen zullen tussentijds in de cao worden opgenomen.

naar boven

Procesafspraak werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd treedt op 1 januari 2016 in werking. De wet beoogt belemmeringen weg te nemen die werkgevers ervaren bij het aannemen of in dienst houden van AOW-gerechtigde werknemers.
Partijen bij deze cao zullen, na overleg met het MPN, in de periode tot 1 maart 2016 de cao zo nodig aanpassen aan de gewijzigde wetgeving.
Hieruit voortkomende wijzigingen zullen tussentijds in de cao worden opgenomen.

naar boven

Procesafspraak werken vanuit huis

Op grond van het Tyco-arrest van het Europese Hof van Justitie geldt voor werknemers die geen vaste of gebruikelijke arbeidsplaats hebben en hun werkzaamheden dus elke dag op verschillende locaties verrichten, dat de reistijd van hun woonplaats naar de werklocatie aan het begin van de dag en de reistijd van de laatste werklocatie naar huis aan het einde daarvan, moet worden aangemerkt als arbeidstijd in de zin van de Arbeidstijdenwet.

De partijen bij deze cao zullen in de periode tot 1 maart 2016 onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor de cao en de cao hierop zo nodig aanpassen.

naar boven

Procesafspraak maatwerk in de cao

De partijen bij deze cao zullen, samen met het MPN, in de periode tot 1 november 2016 onderzoeken of het zinvol is om afwijking van de cao op bedrijfsniveau mogelijk te maken en zo ja, op welke wijze.

naar boven

Afbouwregeling ploegendienst

Op voorstel van de tripartite werkgroep Ploegendienst wordt een nieuwe leeftijdsonafhankelijke afbouwregeling ingevoerd, waarin 4%-punt garantie per kalenderjaar wordt opgebouwd na 10 volle jaren werken in de ploegendienst;
Werknemers hebben ook aanspraak op deze regeling als zij vrijwillig de ploegendienst verlaten en een andere functie bij hun werkgever gaan vervullen.

Voor werknemers die voor 1 november 2015 in dienst zijn, geldt een overgangsregeling: Op 1 november 2015 wordt individueel het garantiepercentage vastgesteld op basis van de cao NWb 2013-2015. Indien de werknemer die als gevolg van reorganisatie de ploegendienst verlaat, dan een lagere toeslag ontvangt, wordt de hoogste toeslag aangehouden. Dus de garantieregeling op basis van de nieuwe cao NWb óf het individuele percentage als dat hoger is.

naar boven

Ketenbepaling en arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd

In de huidige cao wordt afgeweken van de ketenbepaling. Per 1 juli 2015 is de wetgeving gewijzigd en zijn ook de afwijkingsmogelijkheden van het BW in cao’s beperkt.
Vanaf 1 juli geldt de nieuwe ketenbepaling die nog maar 3 contracten in 2 jaar toestaat. De tussenpoos die de keten doorbreekt wordt 6 maanden. Cao partijen zullen de nieuwe wettelijke ketenbepaling toepassen.

naar boven

Jubileumuitkering naar evenredigheid

De cao bepaalt dat een werknemer die na het einde van zijn arbeidsovereenkomst maar vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd nog een diensttijd van 10, 20, 30 of 40 jaar had kunnen bereiken, aanspraak heeft op een jubileumuitkering naar evenredigheid van zijn feitelijke diensttijd.
Partijen spreken af de jubileumuitkering naar evenredigheid niet meer toe te kennen als de werknemer met ABP-Keuzepensioen gaat.

In samenhang hiermee wordt de regeling aangepast aan de gewijzigde AOW-leeftijd.

naar boven

Ouderschapsverlof

De wettelijke regeling ouderschapsverlof is gewijzigd. Onder andere heeft de partner na de geboorte recht op 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof en is het niet meer vereist dat de werknemer één jaar in dienst is.
Naar aanleiding hiervan spreken partijen af dat de aanspraak op doorbetaling, net als tot dusver, ontstaat na een dienstverband van een jaar.

naar boven

Pensioen

Per 1 januari 2015 is een deel van de werkgeverspremie vrijgevallen (benoemd als 0,8%). Deze arbeidsvoorwaardenruimte is volledig verwerkt in de loonafspraak.

Cao-partijen treden met elkaar in overleg op het moment waarop het ABP-bestuur bekend maakt over te gaan van loonindexatie naar prijsindexatie.

naar boven

Aanspraken in de eerste twee ziektejaren

De nabetaling tot 100% van het salaris na de 26ste week arbeidsongeschiktheid bij herstel binnen 13 weken daarna, komt te vervallen. Het zelfde geldt met betrekking tot de nabetaling tot 90% salaris als men voor het einde van de eerste 52 weken ziekte het werk blijvend hervat. Concreet: de leden 4, 5 en 6 van artikel 7.1 komen te vervallen.

Werknemers die een vervroegde IVA-uitkering ontvangen worden uitgezonderd van de salariskorting na 26 weken. Zij ontvangen ook na 26 weken hun volledige salaris.

naar boven

Extra werkgelegenheidmaatregelen

Werkgevers en vakbonden vinden het belangrijk dat ook mensen die op afstand staan van de arbeidsmarkt in de sector een kans krijgen. Ter versterking van hun positie maakten werkgevers en de bonden al eerder afspraken over extra werkgelegenheidsmaatregelen.

De sector NWb geeft met veel enthousiasme invulling aan deze afspraken. De werkgevers hebben onder meer de volgende acties ondernomen:

 • het aanbieden van extra werkervaringsplaatsen met opleiding, begeleiding en coaching, waarbij jongeren met een Wajong-uitkering als een bijzondere doelgroep worden gezien;
 • het opleiden en aanstellen van leermeesters;
 • het opleiden van werknemers voor het begeleiden en coachen van jongeren op een werkervaringsplaats;
 • het aanbieden van stageplaatsen: de netwerkbedrijven bieden voor leerlingen uit het beroepsonderwijs stageplaatsen aan. Deze stageplaatsen staan ook open voor schoolverlaters die binnen drie maanden nadat zij hun opleiding hebben afgesloten nog geen baan hebben gevonden;
 • het aanstellen van (stage)begeleiders: de energiebedrijven stellen werknemers aan als stagebegeleider en/of contactpersoon voor het regulier beroepsonderwijs.

Deze afspraken zullen worden voortgezet. Dat betekent dat de netwerkbedrijven hiervoor gedurende de looptijd van de cao opnieuw 1% van de loonsom op jaarbasis zullen inzetten.

naar boven

O&O fonds NWb

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Netwerkbedrijven stimuleert en (mede)financiert het reguliere O&O-beleid voor de sector netwerkbedrijven, waaronder het ontwikkelen van branchebrede opleidingsprogramma’s (o.a. op het terrein van veilig werken), imagocampagnes en dergelijke. Meer informatie vind je op de website van het O&O fonds NWb

Zoals afgesproken in de cao NWb 2013 herleeft de premieafdracht van 0,2% in 2015. In 2016 geldt een premiepauze. In dat jaar zullen cao-partijen in overleg treden met het bestuur van het O&O-fonds NWb over continuering en de hoogte van de afdracht vanaf 2017.

naar boven

Uitbreiding normering topinkomens (WNT 3)

Het kabinet wil topinkomens in de (semi)publieke sector verder beperken. Nu geldt het ministersalaris als norm voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Deze norm moet straks gelden voor alle werknemers in de (semi)publieke sector, daarmee ook voor werknemers van die netwerkbedrijven waarop de WNT van toepassing is. Mochten deze plannen door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd, dan zullen cao-partijen overleggen over de ongewenste gevolgen die hierdoor ontstaan.

naar boven

Visiedocument 'Net Werk Manifest'

In het overleg met vertegenwoordigers van het MPN hebben cao-partijen ook het visiedocument ‘Investeren in en door mensen’ (uit 2013) geactualiseerd in een korter en in de stijl van de cao geschreven 'Net Werk Manifest'. Deze geactualiseerde visie wordt niet meer als aparte notitie in een bijlage bij de cao NWb gevoegd, maar vooraan in de tekst van cao NWb opgenomen.

naar boven