Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb
6

Hoofdstuk 6 - Werk en zorg

 

6.1 Ouderschapsverlof
6.2 Buitengewoon verlof
6.2.1 Bijzondere gebeurtenissen
6.2.2 Artsenbezoek
6.2.3 Onbetaald verlof na de geboorte van een kind
6.3 Medische keuringen
6.4 Preventief medisch onderzoek
6.5 Bedrijfshulpverlening

6.1 Ouderschapsverlof

 • Ouderschapsverlof en zorgverlof zijn geregeld in de wet Arbeid en zorg.
 • Als jouw dienstverband tenminste een jaar heeft geduurd, betaalt jouw werkgever je tijdens ouderschapsverlof over het verlofdeel 70% van het wettelijk minimumloon dat voor jou van toepassing is. Wanneer je in deeltijd werkt, betaalt hij in evenredigheid met je arbeidsduur.
 • Je bouwt geen vakantieverlof op over opgenomen ouderschapsverlof.
 • Je werkgever betaalt de verplicht in te houden (sociale) premies over het verschil tussen je oorspronkelijke salaris en 70% van het toepasselijke minimumloon.

Deze (sociale) premies zijn de premies voor ABP Keuzepensioen en nabestaandenpensioen, de premie ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP) en de WW-premie.

naar boven

6.2 Buitengewoon verlof

6.2.1 Bijzondere gebeurtenissen

Je krijgt betaald buitengewoon verlof voor de onderstaande gebeurtenissen, tenzij het bedrijfsbelang voorgaat:

 •         op de dag van een verhuizing in het bedrijfsbelang;
 •         op je trouwdag en de dag erna;
 •         op de trouwdag van jouw kind;
 •         op de dag van de bevalling van je partner en de dag erna;
 •         op de dag van overlijden van je partner of (pleeg-/stief-) kinderen tot en met de dag van de begrafenis of crematie tot een maximum van vijf dagen;
 •         op de dag van overlijden van een (schoon-)ouder, broer, zwager of (schoon-)zus en op de dag van begrafenis/crematie;
 •         om te voldoen aan een wettelijke verplichting, tenzij deze is ontstaan door jouw schuld of nalatigheid: de daarvoor benodigde tijd;
 •         om werkzaamheden te verrichten voor en deel te nemen aan vergaderingen van publiekrechtelijke colleges waarin je bent benoemd of gekozen. Je moet dit niet in eigen tijd kunnen doen en je mag er geen inkomsten voor ontvangen. Presentiegelden en dergelijke worden in dit verband niet als inkomsten beschouwd: maximaal vijftien dagen per kalenderjaar.
      Wanneer je in aanmerking komt voor kortdurend zorgverlof wordt jouw salaris doorbetaald als het de zorg betreft voor een ziek kind, partner of ouder. Je maakt met je leidinggevende afspraken over de duur en de omvang van het verlof.

naar boven

6.2.2 Artsenbezoek

Je bezoekt je huisarts of specialist in beginsel in je eigen tijd. Wanneer je aantoont dat dit niet mogelijk is, krijg je hiervoor buitengewoon verlof met behoud van salaris.

naar boven

6.2.3 Onbetaald verlof na de geboorte van een kind

    Je krijgt op jouw verzoek onbetaald buitengewoon verlof van maximaal twee maanden, direct aansluitend aan de geboorte van een kind, dat tot jouw gezin behoort. Wanneer je zelf bent bevallen, kan je dit onbetaalde verlof direct laten aansluiten aan je bevallingsverlof.
    Je werkgever betaalt de (sociale) premies die in de periode van het verlof moeten worden afgedragen.

naar boven

6.3 Medische keuringen

    Je wordt alleen medisch gekeurd bij indiensttreding of verandering van functie als aan jou bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid worden gesteld.
    Een door de werkgever aangewezen arts verricht de keuring.
    Nadat je gekeurd bent, krijg jij als eerste de uitslag.
    Als je jezelf terugtrekt voordat de uitslag van de keuring aan de werkgever is meegedeeld, kan je vragen de uitslag voor de werkgever geheim te houden. Dat moet je wel op tijd doen.
    De kosten van de keuring worden door je werkgever betaald.

naar boven

6.4 Preventief medisch onderzoek

    Je werkgever biedt zijn werknemers periodiek een medisch onderzoek aan.
    Wanneer je bent ingedeeld in de wacht- en storingsdienst en 55 jaar of ouder bent, gebeurt dit minimaal één maal per twee jaar.

Je wordt niet meer verplicht om overwerk of wacht- en storingsdiensten te verrichten als je gezondheid dit verhindert.

naar boven

6.5 Bedrijfshulpverlening

    Je werkgever kan jou schriftelijk aanstellen als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Een BHV’er

        verleent eerste hulp bij ongevallen en beperkt de gevolgen van ongevallen;
        beperkt en bestrijdt brand;
        alarmeert en evacueert in noodsituaties werknemers en andere personen in het gebouw.
    Als je als BHV’er bent aangesteld, moet je de hiervoor noodzakelijke lessen volgen en deelnemen aan de georganiseerde oefeningen.
    Voor de organisatie en de vergoeding gelden de op bedrijfsniveau vastgestelde regelingen.

naar boven