Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb
4

Hoofdstuk 4 - Werk en geld

 

4.1 Salarisregeling
4.2 Leerperiode
4.3 Loonsverhoging
4.4 Resultaatafhankelijke beloning of eindejaarsuitkering
4.5 Benefit Budget
4.6 Vervangingstoelage
4.7 Reis- en verblijfskosten
4.8 Faciliteren van een andere werkplek
4.9 Studiekosten
4.10 Verhuiskosten
4.11 Jubileumuitkering
4.12 Uitkeringen bij pensionering
4.12.1 Uitkering 1,5 maandsalaris
4.12.2 Jubileumuitkering naar evenredigheid

4.1 Salarisregeling

Je salaris wordt bepaald met de salarisregeling. De salarisregeling is vastgelegd in de bedrijfscao.

naar boven

4.2 Leerperiode

Wanneer je in een leerperiode zit en je nog niet aan de functie-eisen voldoet, kan je werkgever je in een lagere salarisschaal indelen. De leerperiode duurt niet langer dan drie jaar.

naar boven

4.3 Loonsverhoging

 • Op 1 november 2015 zijn de salarissen structureel verhoogd met 0,8%;
 • Sinds 1 november 2015 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 0,7% van hun jaarsalaris; voor werknemers die na 1 januari 2015 in dienst zijn getreden, geldt dit in evenredigheid;
 • Op 1 januari 2016 zijn de salarissen structureel verhoogd met 1,5%;
 • Op 1 juni 2017 zijn de salarissen opnieuw structureel verhoogd met 1,5%.

naar boven

4.4 Resultaatafhankelijke beloning of eindejaarsuitkering

 • Je komt in aanmerking voor een resultaatafhankelijke beloning (RAB) of een vaste eindejaarsuitkering. Jouw werkgever spreekt met de vakorganisaties af of jaarlijks een RAB wordt vastgesteld of een vaste eindejaarsuitkering wordt uitbetaald.
 • De hoogte van de RAB is afhankelijk van de mate waarin de voor het betreffende kalenderjaar vastgestelde doelen zijn gehaald. Ieder jaar bepaalt de werkgever voor het eigen bedrijf de doelen voor de RAB, in overleg met de ondernemingsraad. Ook het jaarlijkse moment waarop de RAB wordt uitbetaald wordt dan afgesproken. Voor verschillende divisies en/of afdelingen kunnen verschillende doelen worden vastgesteld.
 • De RAB bedraagt maximaal 4,5% van het door jou in dat kalenderjaar ontvangen feitelijke salaris, exclusief vakantie-uitkering en de RAB zelf.
 • De RAB bedraagt gemiddeld tenminste 2,7%. Na afloop van iedere periode van drie jaar wordt gekeken of de RAB over die periode gemiddeld 2,7% is geweest. Als dat niet zo is, krijg je een aanvulling tot dat niveau. De volgende keer gebeurt dit in 2018, over de jaren 2015-2017.
 • De eindejaarsuitkering bedraagt 3,7% van het door jou in dat kalenderjaar ontvangen feitelijke salaris, exclusief vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering zelf, in plaats van de RAB van maximaal 4,5%.

De resultaatafhankelijke beloning en de eindejaarsuitkering zijn pensioengevend inkomen.

naar boven

4.5 Benefit Budget

Je ontvangt naast je salaris ook een 'Benefit Budget'. Dat is een bruto bedrag dat je elke maand naast je salaris kunt besteden. Meer hierover lees je in hoofdstuk 5, 'Werk en keuzes'.

naar boven

4.6 Vervangingstoelage

Als je in opdracht van je werkgever een andere, hoger ingeschaalde functie volledig waarneemt, ontvang je daarvoor een vergoeding. Die vergoeding is het verschil tussen jouw eigen salaris en het salaris dat je zou ontvangen wanneer je definitief in de door jou waargenomen functie zou worden benoemd. De vergoeding wordt toegekend zodra de andere functie langer dan een maand onafgebroken hebt waargenomen.

naar boven

4.7 Reis- en verblijfskosten

 • Je krijgt een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten van reizen die je voor je werk maakt.
 • Als je in aanmerking komt voor eigen invloed op jouw werktijden en werklocatie, past het zelf kiezen van jouw manier van duurzaam reizen daarbij. Je werkgever voert overleg hierover met de ondernemingsraad. Je werkgever kan hierover een uitvoeringsregeling afspreken met de ondernemingsraad.

naar boven

4.8 Faciliteren van een andere werkplek

Je werkgever kan na overleg met de ondernemingsraad een regeling opstellen over de manier waarop hij zijn werknemers faciliteert om op een andere werkplek, bij een ander bedrijf te werken.

naar boven

4.9 Studiekosten

 • Wanneer je een bedrijfsgerichte studie of opleiding volgt, betaalt je werkgever die volledig. Hierover moet je vooraf wel een schriftelijke afspraak met je werkgever maken.
 • Ook over eventuele tijd die je binnen werktijd aan je studie of opleiding moet besteden, maken jullie vooraf een schriftelijke afspraak. Als hoofdregel komt deze tijd voor 50% voor rekening van je werkgever.
 • De tijd voor het afleggen van een examen of een afsluitend tentamen die valt binnen je werktijd komt volledig voor rekening van je werkgever.
 • Je werkgever kan een toegekende vergoeding weer intrekken wanneer je de lessen niet regelmatig volgt of niet voldoende studeert. Dit gebeurt echter niet als je aannemelijk kunt maken dat dit niet aan jou verweten kan worden.
 • Je werkgever kan aan jou uitbetaalde vergoedingen of voor jou betaalde kosten terugvorderen als:
  1. je zonder geldige reden je studie of opleiding tussentijds beëindigt;
  2. je jouw arbeidsovereenkomst tijdens je studie of opleiding beëindigt;
  3. je binnen twee jaar nadat je jouw studie of opleiding hebt afgerond je arbeidsovereenkomst beëindigt. In dit geval is het bedrag dat je werkgever terugvordert evenredig met het gedeelte van de twee jaar dat nog niet om is.
 • Je werkgever vordert aan jou uitbetaalde vergoedingen of voor jou betaalde kosten niet terug als je na het einde van je arbeidsovereenkomst recht hebt op een werkloosheidsuitkering of wanneer je met pensioen (of FUR) gaat.

naar boven

4.10 Verhuiskosten

Wanneer je een eigen huishouding hebt en je moet in het belang van het bedrijf verhuizen, heb je aanspraak op verhuiskostenvergoeding:

 • de kosten van de verhuizing zelf, inclusief het in- en uitpakken van je inboedel;
 • een bijdrage van 12% van je jaarsalaris in de kosten voor het opnieuw inrichten van je huis. De minimum bijdrage is 4.205 euro (salarispeil 1 november 2015; per 1 januari 2016: 4.268 euro; per 1 juni 2017: 4.332 euro). Als je binnen drie jaar opnieuw in het belang van het bedrijf moet verhuizen, ontvang je een vergoeding van 14% van je jaarsalaris. Hiervoor is het minimum 4.880 euro (salarispeil 1 november 2015; per 1 januari 2016: 4.953 euro; per 1 juni 2017: 5.027 euro);
 • eventuele onvermijdelijke dubbele woonlasten: huur of hypotheekrente. Je krijgt vergoeding van de woonlasten van je oude woning voor zover die samenvallen met woonlasten van je nieuwe woning.
 • Wanneer je in dienst treedt, is de vergoeding van hypotheekrente beperkt tot drie maanden. Bij overplaatsing wordt van tevoren een redelijke termijn met je afgesproken. Wanneer je niet zelfstandig woonde, ontvang je een vergoeding voor de kosten van de verhuizing zelf, inclusief het in- en uitpakken van je inboedel. Als bijdrage in de kosten voor het inrichten van je huis krijg je 4% van je jaarsalaris.

Terugbetaling:

Als je bij indiensttreding een verhuiskostenvergoeding hebt ontvangen, moet je deze terugbetalen als je binnen twee jaar na indiensttreding en binnen een jaar na de verhuizing zelf ontslag neemt of door je eigen schuld wordt ontslagen.

naar boven

4.11 Jubileumuitkering

Je krijgt een jubileumuitkering wanneer je een diensttijd van 10, 20, 30, 40 en 50 jaar bereikt.
De uitkering bedraagt een percentage van je salaris: 

10 jaar   25%
20 jaar 100%
30 jaar 150%
40 jaar 200%
50 jaar 200%

Wanneer je in deeltijd werkt of hebt gewerkt en dit korter dan vijf jaar heeft geduurd, wordt de uitkering berekend over je voltijds salaris. Wanneer je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent of bent geweest, dan heeft dit geen nadelige invloed op de hoogte van je jubileumuitkering.

naar boven

4.12 Uitkeringen bij pensionering

4.12.1 Uitkering 1,5 maandsalaris

 • Als je arbeidsovereenkomst eindigt omdat je met ABP Keuzepensioen gaat of een IVA- of WGA-uitkering ontvangt, krijg je een uitkering van 1,5 maal je salaris.
 • Wanneer je bij het einde van je arbeidsovereenkomst gedeeltelijk bent afgekeurd en nog geen uitkering bij pensionering hebt ontvangen, wordt de uitkering berekend alsof je niet gedeeltelijk was afgekeurd.
 • Je ontvangt geen uitkering van 1,5 maal je salaris als je arbeidsovereenkomst eindigt en je werkgever aan jou een transitievergoeding verschuldigd is van 1,5 maal je salaris of meer. Als je transitievergoeding lager is dan 1,5 maal je salaris, dan wordt deze op grond van dit artikel aangevuld tot 1,5 maal je salaris.

naar boven

4.12.2 Jubileumuitkering naar evenredigheid

Als je na het einde van je arbeidsovereenkomst maar vóór het bereiken van de voor jou geldende AOW-leeftijd nog een diensttijd van 10, 20, 30 of 40 jaar had kunnen bereiken, heb je aanspraak op een jubileumuitkering naar evenredigheid van je feitelijke diensttijd. Voorwaarde is dat jouw ontslag:

 • samenvalt met de toekenning van een IVA- of WGA-uitkering, of:
 • een gevolg is van boventalligheid.

De jubileumuitkering naar evenredigheid is niet van toepassing op een 50-jarig jubileum.

Een toelichting op de berekening van de jubileumuitkering naar evenredigheid vind je in bijlage 6.

naar boven