Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb
3

Hoofdstuk 3 - Werk en tijd

 

3.1 Arbeidsduur
3.2 Werktijden en rooster
3.2.1 Werken in het weekend en op feestdagen
3.2.2 Winkel of callcenter
3.2.3 Verandering van rooster
3.2.4 Werken van huis uit
3.2.5 Reizen voor je werk ('dienstreizen')
3.3 Ploegendienst
3.4 Wacht- en storingsdienst
3.5 Overwerk en verschoven werktijd
3.6 Wettelijk vakantieverlof
3.7 Doelgebonden verlof
3.8 Werktijden en verlofplan

3.1 Arbeidsduur

Bij een volledig dienstverband bedraagt je arbeidsduur over een jaar gerekend gemiddeld 38 uur per week:

 • Wanneer je feitelijk 40 uur per week werkt, kan het gemiddelde van 38 uur worden bereikt door opbouwen of inroosteren van arbeidsduurverkorting (ADV).
 • Bij het bepalen van je aanspraak op ADV wordt opgenomen verlof voor vakbondsactiviteiten geteld als werk.
 • Als je in aanmerking komt voor eigen invloed op jouw werktijden, zorg je er dan zelf voor dat je - gemiddeld over een jaar gerekend - het met jou afgesproken aantal uren per week werkt.

Deeltijd:

 • Als je in deeltijd werkt (minder dan gemiddeld 38 uur per week), heb je aanspraak op de in de cao geregelde arbeidsvoorwaarden naar evenredigheid van je arbeidsduur.

naar boven

3.2 Werktijden en rooster

 • De standaard werktijd ligt tussen 07.00 en 21.00 uur op maandag tot en met vrijdag.
 • Als voor jou wisselende werktijden gelden, werk je volgens een rooster.
 • Als je in aanmerking komt voor eigen invloed op jouw werktijden, stel je in overleg met je leidinggevende en de eventuele andere leden van je team zelf jouw rooster op. Jouw werkgever kan hiervoor een uitvoeringsregeling ‘zelfroosteren’ met de ondernemingsraad afspreken.
 • Wanneer je in opdracht buiten de standaard werktijd werkt, heb je aanspraak op een toeslag. Dit geldt niet voor die situaties waarin je in aanmerking komt voor eigen invloed op jouw werktijden en je op basis van (delen van) je rooster buiten de standaard werktijd werkt.
 • Voor uren die binnen de standaard werktijd worden gewerkt, geldt geen toeslag, behalve voor ploegendiensten, overwerk en verschoven werktijd.

naar boven

3.2.1 Werken in het weekend en op feestdagen

Op zaterdagen, zondagen en op feestdagen wordt alleen gewerkt als dit in het bedrijfsbelang noodzakelijk is. Als je in aanmerking komt voor eigen invloed op jouw werktijden, ontvang je geen extra vergoeding als je zelf ervoor kiest om op deze dagen te werken.

naar boven

3.2.2 Winkel of callcenter

Als je in een callcenter of een winkel van je werkgever werkt, zijn voor jou ook zaterdagen gebruikelijke werkdagen. Er gelden daarom andere afspraken voor de toeslagen die je krijgt wanneer je volgens rooster op zaterdag werkt.

In een callcenter werk je maximaal vijf uur per zaterdag zonder toeslag *.
In een winkel is dat acht uur.

Deze uren moeten dan wel liggen tussen 08.00 en 17.00 uur. Dit geldt voor ten hoogste twaalf zaterdagen per jaar.
Jij en je werkgever kunnen ook afspreken dat je meer zaterdagen werkt. Je ontvangt voor het meerdere wel de toeslag.

*) Waarin begrepen het afhandelen van per e-mail of sociale media binnengekomen berichten.

naar boven

3.2.3 Verandering van rooster

Je werkgever mag je in een ander rooster plaatsen. Als je hierdoor kosten hebt, dan worden deze door je werkgever vergoed.

naar boven

3.2.4 Werken vanuit huis

Met werken van huis uit wordt bedoeld, dat je direct van huis uit naar en van wisselende werkplekken reist om daar je werk te doen. Als je reistijd van huis naar je eerste werkplek en vanaf je laatste werkplek terug naar huis op een dag samen meer dan één uur bedraagt, krijg je compensatie voor de tijd boven een uur.

naar boven

3.2.5 Reizen voor je werk ('dienstreizen')

Wanneer je voor je werk moet reizen, mag je in werktijd reizen.
Moet je op een andere plek dan jouw standplaats werken en wordt daardoor jouw reistijd voor woon-werkverkeer per dag meer dan een half uur langer dan normaal, dan krijg je de totale extra reistijd vergoed op basis van jouw salaris per uur. Dit geldt alleen wanneer je in aanmerking komt voor vergoeding van overwerk.

naar boven

3.3 Ploegendienst

 • Als je wel in ploegendienst, maar niet in volcontinudienst werkt, geldt voor jou de gebruikelijke arbeidsduur van gemiddeld 38 uur per week.
 • De arbeidsduur voor de vijf ploegen volcontinudienst bedraagt als basis gemiddeld 168 uur per cyclus (7 x 24 uur).
  Als je in de volcontinudienst werkt, dan kan je werkgever een aantal opkomsturen in je rooster vaststellen. Dat kunnen er niet meer zijn dan 64 per jaar. Over het aantal dagen en over de invulling van de opkomstdagen kunnen per bedrijf in overleg met de ondernemingsraad nadere afspraken worden gemaakt.
  Voor elke ingeroosterde opkomstdag (acht uur) krijg je 0,4% extra ploegendiensttoeslag of een compensatiedag.
 • Als je in zes, zeven of acht ploegen volcontinudienst werkt, wordt in vergelijking met de vijf ploegenvolcontinudienst de arbeidsduur uitgebreid met één, twee of drie dagdiensten.

naar boven

Vergoeding:

Als je in de ploegendienst bent ingedeeld, dan ontvang je daarvoor een vergoeding.

 • Deze bestaat voor een deel uit geld en eventueel voor een deel uit tijd. De vergoeding in tijd vermindert je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en wordt ingeroosterd. De vergoeding in geld ontvang je als een toeslag op je schaalsalaris.
 • De zwaarte van je rooster bepaalt de vergoedingen in tijd en geld. De berekening vind je in bijlage 4.
 • Bij een gemiddelde arbeidsduur van 33,6 uur per week is de toeslag voor een werknemer in de vijf-ploegen volcontinudienst 30%.

Invallen op reservedagen (geen overwerk):

Als je moet invallen op een dag waarop je reservedienst hebt (de zogenaamde reservedagdienst), ontvang je hiervoor een vergoeding volgens de regeling verschoven werktijd voor uren die liggen buiten 07.00 en 18.00 uur.

naar boven

Overplaatsing naar een ander rooster:

 • Als je in ploegendienst werkt, kan je werkgever je in het bedrijfsbelang tijdelijk of permanent naar een ander rooster overplaatsen.
 • Tijdelijke overplaatsing duurt een vooraf afgesproken periode. Er kan ook worden afgesproken dat het duurt tot zich een bepaalde situatie of gebeurtenis voordoet. In alle andere gevallen spreken we van een permanente overplaatsing.
 • Voor een permanente overplaatsing ontvang je geen vergoeding.
  Voor tijdelijke overplaatsing naar een ander ploegendienstrooster (dus niet naar dagdienst of overwerk) ontvang je mogelijk een vergoeding die als volgt wordt bepaald:
  1. Als de overplaatsing 28 kalenderdagen of langer van tevoren is aangekondigd, ontvang je geen vergoeding.
  2. Als de overplaatsing minder dan zeven kalenderdagen van tevoren is aangekondigd, ontvang je daarvoor een toeslag verschoven werktijd over ten hoogste de eerste vier verrichte diensten.
  3. Als de overplaatsing tenminste zeven kalenderdagen van tevoren is aangekondigd, ontvang je daarvoor een toeslag verschoven werktijd over ten hoogste de eerste twee verrichte diensten.
 • Als je in de periode van tijdelijke overplaatsing meer of minder uren werkt dan in je oorspronkelijke rooster, dan worden de (laatste) meer of minder gewerkte uren verrekend.
 • Als je tijdelijk wordt overgeplaatst naar dagdienst, wordt je ploegendiensttoeslag in de periode van overplaatsing volledig gehandhaafd.
 • De meer of minder gewerkte uren ten opzichte van de normale gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week worden verrekend.
 • De vergoeding in tijd voor de ploegendienst vervalt zolang de overplaatsing naar dagdienst of niet-volcontinudienst duurt.
 • Wanneer je ploegendiensten moet verrichten in de periode waarin je tijdelijk in dagdienst werkt, krijg je daarvoor geen extra vergoeding. Voor de terugkeer naar je oorspronkelijke rooster krijg je geen vergoeding.

naar boven

Afbouwregeling na het definitief verlaten van de ploegendienst:

 • Als je definitief uit de ploegendienst wordt geplaatst, dan geldt een afbouwregeling (bijlage 5).

Afbouwregeling na definitieve overgang naar een rooster met een lagere ploegendiensttoeslag:

 • De afbouwregeling geldt ook wanneer je definitief geplaatst wordt in een rooster met een lagere toeslag. De afbouwregeling wordt dan toegepast op het verschil tussen je oude en je nieuwe ploegendiensttoeslag.

Werkoverdracht:

 • Als je in ploegendienst werkt, kun je pas van je werk vertrekken, wanneer je collega aanwezig is om het werk over te nemen.

Buitengewoon verlof:

 • Als je tijdens nachtdienst aanspraak hebt op buitengewoon verlof, dan heb je in het algemeen ook aanspraak op de nacht ervoor en in bijzondere gevallen ook op de nacht erna.

naar boven

3.4 Wacht- en storingsdienst

Je werkgever kan je opdragen wacht- en storingsdienst te verrichten.

Standaard of strenge gebondenheid:

 • Bij wacht- of storingsdienst met standaard gebondenheid moet je bereikbaar zijn.
 • Bij wacht- of storingsdienst met strenge gebondenheid moet je thuis of op een andere door je werkgever aangewezen plaats bereikbaar zijn.

Duur:

 • Een wacht- of storingsdienst duurt normaal niet langer dan zeven aaneengesloten dagen.

Vergoeding:

 • Voor het verrichten van wacht- of storingsdienst, krijg je een vergoeding. Deze is geregeld in de bedrijfscao van je werkgever.
 • Als je tijdens een wacht- of storingsdienst daadwerkelijk wordt opgeroepen om te werken, is dit overwerk.
 • Je werkgever kan de compensatie in tijd voor overwerk, dat tijdens wacht- of storingsdienst is verricht, voor het begin van je volgende wacht- of storingsdienst inroosteren.

naar boven

3.5 Overwerk en verschoven werktijd

Je werkgever kan je opdragen op andere tijden te werken dan je rooster bepaalt. Het kan gaan om overwerk en verschoven werktijd.

Grens vergoeding overwerk en verschoven werktijd:

 • Op bedrijfsniveau wordt bepaald welke werknemers aanspraak hebben op vergoeding van overwerk en/of verschoven werktijd.

Overwerk en Arbeidstijdenwet (ATW):

De overwerkvergoeding bestaat uit een compensatie in tijd voor de duur van het overwerk en een overwerktoeslag in geld. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw wensen bij het inroosteren van de compensatie in tijd. Je kunt jouw werkgever ook vragen de compensatie uit te betalen. Het kan echter voorkomen dat deze uren binnen een bepaald tijdvak moeten worden ingeroosterd om overtreding van de ATW te voorkomen.

Wanneer de compensatie in tijd aan het einde van een kalenderjaar niet is opgenomen, wordt het saldo tot een maximum van 80 uren naar het volgende jaar overgeboekt. De uren boven de 80 uren worden uitbetaald of aan je Benefit Budget (hoofdstuk 5) toegevoegd.

Als compensatie-uren worden uitbetaald of aan je Benefit Budget toegevoegd, krijg je voor ieder gewerkt uur eenmaal je salaris per uur.

Wanneer overwerk aansluit aan je normale werktijd, kan het voorkomen dat de ATW een extra rustpauze voorschrijft. Deze rustpauze wordt ook beschouwd als overwerk. Dit wijkt af van de lunchpauze, waarvan tenminste een half uur voor jouw rekening is.

naar boven

Overwerktoeslag:

De overwerktoeslag is een percentage van je salaris per uur en bedraagt:

 • 50% voor de overwerkuren op maandag tot en met vrijdag;
 • 100% voor overwerkuren op zaterdag, zondag en feestdagen.

Als je in deeltijd werkt en je werkt over buiten je eigen werktijden maar wel binnen de gebruikelijke werktijd, dan krijg je voor die uren een toeslag in geld. Die toeslag bedraagt 25% van je salaris per uur.

Toeslag verschoven werktijd:

 • Wanneer jouw werktijd meer dan een half uur is verschoven, krijg je een toeslag over de uren verschoven werktijd. Deze toeslag is gelijk aan de overwerktoeslag.

Overwerk en ploegendienst:

 • Ook als je in ploegendienst werkt, is de regeling overwerk en verschoven werktijd voor jou van toepassing. Alleen als ergens anders in de cao afwijkende regels voor de ploegendienst staan, gaan die regels voor.

Overwerk en eigen invloed op jouw werktijden:

Als je in aanmerking komt voor eigen invloed op jouw werktijden, heb je in beginsel geen aanspraak op een toeslag. Je ontvangt in dat geval alleen een vergoeding voor overwerk als jouw leidinggevende je uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven om over te werken.
De uren van dit overwerk tellen niet mee voor het met jou afgesproken gemiddeld aantal uren per week.

naar boven

3.6 Wettelijk vakantieverlof

Met een volledig dienstverband heb je aanspraak op 160 uur wettelijk verlof per kalenderjaar.

Opnemen van vakantieverlof:

 • Je moet in een kalenderjaar als regel tenminste vijftien werkdagen (drie weken) ononderbroken vakantieverlof opnemen.
 • Je werkgever wijst een verzoek om vakantieverlof op te nemen alleen af als het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt.
 • Je neemt vakantieverlof op in uren. Jouw rooster bepaalt het op te nemen aantal verlofuren.

Ziekte tijdens een vakantie:

 • Wanneer je tijdens een vakantie ziek wordt, krijg je het over de ziekteperiode afgeboekte verlof terug. Je moet dan wel aantonen dat je wegens ziekte niet had kunnen werken als je niet op vakantie zou zijn geweest.
 • Het voorgaande geldt niet tijdens een verlofperiode die direct voorafgaat aan je pensionering.

naar boven

Vakantie tijdens ziekte:

 • Je kunt tijdens ziekte met vakantie gaan. Hiervoor dien je verlof op te nemen. Tijdens jouw vakantie ben je vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.

Intrekken vakantieverlof:

 • Je werkgever kan toegekend vakantieverlof weer intrekken als dit in het bedrijfsbelang noodzakelijk is. Als je daardoor op een bepaalde dag maar gedeeltelijk verlof hebt gehad, wordt die dag niet afgeboekt als verlof.
 • Als je door het intrekken van eerder toegekend verlof financiële schade lijdt, dan vergoedt je werkgever deze schade.

naar boven

3.7 Doelgebonden verlof

Je hebt vanaf 55 jaar aanspraak op doelgebonden verlof:

55-56 jaar 24 uur per jaar
57-58 jaar 48 uur per jaar
59 jaar en ouder 96 uur per jaar

Dit extra verlof is bedoeld voor herstel. Het verlof moet verspreid binnen het kalenderjaar worden opgenomen. Niet opgenomen verlof wordt niet uitbetaald en vervalt bij uitdiensttreding.

naar boven

3.8 Werktijden en verlofplan

Wanneer je 55 jaar of ouder bent, stel je elk jaar samen met je leidinggevende een individueel jaarrooster op waarin jouw inzet én afwezigheid in de loop van het jaar zijn opgenomen. Dit werktijden- en verlofplan is erop gericht om oudere werknemers gezond door te laten werken.

naar boven