Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb
2

Hoofdstuk 2 - Werk

 

2.1 Arbeidsovereenkomst
2.1.1 Algemeen
2.1.2 Einde van de arbeidsovereenkomst
2.2 Functiecontracten
2.3 Eigen invloed op werktijden, reistijden en werkplek
2.4 Werkplek(ken), werkgebied en woonplaats
2.5 Andere werkzaamheden
2.6 Detachering
2.7 Algemene gedragsregels
2.7.1 Belangenbehartiging
2.7.2 Onderzoek bij een ernstig vermoeden van misdrijf
2.7.3 Geheimhouding
2.7.4 Geen benadeling van je werkgever
2.7.5 Nevenwerkzaamheden
2.8 Disciplinaire maatregelen
2.9 Schorsing anders dan als disciplinaire maatregel

2.1 Arbeidsovereenkomst

2.1.1 Algemeen

De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk gesloten en vermeldt altijd:

 • je naam, voorna(a)m(en) en geboortedatum;
 • de naam en plaats van vestiging van je werkgever;
 • je functie en je standplaats(en), werklocatie(s) of werkgebied;
 • de datum waarop je in dienst bent gekomen;
 • de duur van je arbeidsovereenkomst;
 • het aantal uren per week waarvoor je in dienst bent;
 • je aanvangssalaris;
 • de bij je aanvangssalaris behorende salarisschaal of -groep, als dit van toepassing is;
 • de toepasselijkheid van deze cao, de bedrijfscao en de bedrijfsregelingen die voor je gelden.

Je werkgever geeft je een exemplaar van je arbeidsovereenkomst. Wanneer later wijzigingen of aanvullingen van kracht worden, krijg je die ook.

naar boven

2.1.2 Einde van de arbeidsovereenkomst

Van rechtswege:

 • Op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 • Als je direct voor de arbeidsovereenkomst al langer dan een half jaar voor je werkgever werkte, op basis van één of meer uitzend- en/of detacheringovereenkomsten, dan tellen die mee als één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een half jaar.
 • Zowel jij als je werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen.

Bij pensioen of flexibel uittreden:

 • Je arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval op de eerste dag van de maand nadat je recht hebt gekregen op een AOW-uitkering.

naar boven

2.2 Functiecontracten

In een functiecontract worden de arbeidsvoorwaarden die van de cao afwijken omschreven. De in bijlage 2 genoemde bepalingen van deze cao zijn van toepassing op functiecontracten. De overige arbeidsvoorwaarden in deze cao en in de bedrijfscao kunnen worden vervangen door specifieke collectieve of individuele afspraken.

Er kan een functiecontract worden gesloten met:

 • werknemers die een salaris van 4.538 euro bruto per maand of meer verdienen;
 • werknemers die minder verdienen, maar een bepaalde commerciële of specialistische (staf-) functie hebben. Dit moet dan wel op bedrijfsniveau met de vakbonden zijn afgesproken;
 • werknemers die direct rapporteren aan de directie.

naar boven

2.3 Eigen invloed op werktijden, reistijden en werkplek

Je werkgever bepaalt of jij in aanmerking komt voor eigen invloed op jouw werktijden, reistijden en werkplek. Is dat het geval, dan maak je met jouw leidinggevende afspraken over de invloed die jij hebt. Daarbij houden jullie rekening met de aard van je werk en afspraken in het team.

Als jij in aanmerking komt voor eigen invloed op jouw werktijden, is een aantal bepalingen in deze cao niet of anders van toepassing.
Je werkgever voert overleg hierover met de ondernemingsraad.
Je werkgever kan hierover een uitvoeringsregeling afspreken met de ondernemingsraad.

naar boven

2.4 Werkplek(ken), werkgebied en woonplaats

Je werkgever kan je verplichten om te wonen in of in de buurt van je standplaats(en), je werklocatie(s) of je werkgebied. Dat moet voor je werk noodzakelijk zijn. Je werkgever laat de reistijd meespelen bij het bepalen welke afstand redelijk is. Hiervoor worden op bedrijfsniveau algemene regels vastgesteld.
Nadat je 55 jaar bent geworden, kun je niet meer worden verplicht om te verhuizen.

naar boven

2.5 Andere werkzaamheden

 • Je werkgever kan je (tijdelijk) een andere functie geven of (tijdelijk) ander werk dan je gebruikelijke werk laten doen. Die opdracht moet redelijk en in het bedrijfsbelang noodzakelijk zijn.
 • In het geval bij een andere werkgever wordt gestaakt of werknemers tijdens een staking worden uitgesloten, kan je niet worden verplicht werk te doen om stakers of uitgesloten werknemers te vervangen.
  Hierop wordt een uitzondering gemaakt als je werkgever vindt dat dit noodzakelijk is voor de openbare veiligheid of gezondheid of voor de ongestoorde openbare energievoorziening.
 • Over de toepassing van de vorige alinea overlegt je werkgever zo spoedig mogelijk met de ondernemingsraad.

naar boven

2.6 Detachering

 • Je werkgever kan je bij een ander bedrijf detacheren.
 • Dat andere bedrijf bepaalt tijdens de detachering je werkplek en je werktijden. Als je werktijden veranderen, wordt de detachering gezien als een tijdelijke overplaatsing naar een ander rooster.
 • Je houdt je bestaande arbeidsvoorwaarden. Voor opname van (bijzonder) verlof, ziekmelding, veiligheid, e.d. moet je je houden aan de regelingen van de andere werkgever.
 • Je werkgever spreekt hierover een uitvoeringsregeling af met de ondernemingsraad.

naar boven

2.7 Algemene gedragsregels

2.7.1 Belangenbehartiging

Je hebt het recht jouw belangen onder de aandacht van je werkgever te brengen. Je kunt je daarbij laten bijstaan of vertegenwoordigen.

naar boven

2.7.2 Onderzoek bij een ernstig vermoeden van misdrijf

Als je werkgever een ernstig vermoeden heeft dat jij of andere werknemers een misdrijf hebben gepleegd, dan moet je toestaan dat je kleding, bagage en vervoermiddel worden onderzocht. Op bedrijfsniveau worden maatregelen vastgesteld om te voorkomen dat je daarbij onredelijk en onbehoorlijk wordt behandeld.

naar boven

2.7.3 Geheimhouding

 • Je mag gedurende je arbeidsovereenkomst en ook daarna niets aan anderen vertellen over het bedrijf en de relaties van je werkgever, waarvan je weet of kunt vermoeden dat dit geheim moet blijven.Dit geldt niet als een wet of regeling je verplicht om deze informatie aan bepaalde personen te geven.
 • Je werkgever mag geen informatie over jou aan anderen geven, waarvan hij weet of kan vermoeden dat die geheim moet blijven.
  Dit geldt niet als een wet of regeling je werkgever verplicht deze informatie aan bepaalde personen te geven.

naar boven

2.7.4 Geen benadeling van je werkgever

Zonder toestemming van je werkgever mag je niet:

 • in verband met je werk steekpenningen, vergoedingen of beloften van anderen vragen of aannemen;
 • meewerken aan een door je werkgever aanbesteed werk;
 • meewerken aan leveringen aan je werkgever;
 • voor jezelf of voor anderen gebruik maken van spullen van je werkgever;
 • tijdens werktijd diensten voor jezelf laten verrichten door collega’s of door anderen die voor je werkgever werken.

naar boven

2.7.5 Nevenwerkzaamheden

Als je naast je werk bij je werkgever ander betaald werk wilt gaan doen, meld je dit aan je werkgever. Hij geeft je hiervoor toestemming tenzij de nevenwerkzaamheden:

 • een negatieve invloed hebben op de uitvoering van je werk, en/of:
 • concurrerend zijn voor het bedrijf van je werkgever, en/of:
 • schade toebrengen aan de belangen of de goede naam van het bedrijf.

naar boven

2.8 Disciplinaire maatregelen

Wanneer je je niet gedraagt zoals een goede werknemer zich behoort te gedragen, kan je werkgever jou een disciplinaire maatregel opleggen.

De volgende disciplinaire maatregelen kunnen worden opgelegd:

 • een schriftelijke berisping;
 • overslaan van een periodieke salarisverhoging voor ten hoogste twee opeenvolgende kalenderjaren;
 • terugzetten in een lagere functie voor ten hoogste twee jaar of voor onbepaalde tijd, met of zonder vermindering van salaris;
 • overplaatsing;
 • schorsing voor een bepaalde tijd, al dan niet met (gedeeltelijke) doorbetaling van je salaris.

Behalve de schriftelijk berisping kunnen deze maatregelen ook voorwaardelijk worden opgelegd. Wanneer binnen ten hoogste drie jaar jouw werkgever je door jouw gedrag opnieuw een disciplinaire maatregel kan opleggen, wordt de maatregel alsnog uitgevoerd.

naar boven

Verantwoording:

 • Je krijgt gelegenheid om mondeling of schriftelijk verantwoording af te leggen aan je werkgever of een door hem aangewezen vertegenwoordiger, voordat de disciplinaire maatregel wordt opgelegd. Je kunt je hierbij door een raadsman laten bijstaan. De verantwoording heeft plaats binnen twaalf werkdagen. Op jouw verzoek kan van deze termijn worden afgeweken.
 • Je werkgever maakt zo snel mogelijk een schriftelijk verslag van de mondelinge verantwoording. Nadat je het verslag hebt gelezen, wordt het door jou getekend en door degene(n) die bij de verantwoording aanwezig was of waren.
 • Als je weigert het verslag te ondertekenen, dan wordt dit in het verslag vermeld, zo mogelijk met de reden(en). Je werkgever geeft jou een kopie van het verslag.
 • Op jouw verzoek kunnen jij en je raadsman de stukken inzien die op het voorval betrekking hebben. Als die stukken vertrouwelijk zijn, hoeft je werkgever je deze niet te laten inzien wanneer dat in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd.
 • Het voorgaande geldt ook als een voorwaardelijk opgelegde maatregel alsnog wordt uitgevoerd.

Kennisgeving:

Wanneer je werkgever besluit jou een disciplinaire maatregel op te leggen, dan zet hij zijn besluit beargumenteerd op papier en krijg jij daarvan zo spoedig mogelijk een kopie. Dit geldt ook als een voorwaardelijk opgelegde maatregel alsnog wordt uitgevoerd.

Uitvoering:

Een disciplinaire maatregel wordt niet uitgevoerd zolang deze niet definitief is geworden, tenzij bij het opleggen van de maatregel is bepaald dat deze onmiddellijk wordt uitgevoerd.

naar boven

2.9 Schorsing anders dan als disciplinaire maatregel

Redenen:

Je werkgever kan je ook schorsen om andere redenen dan als een disciplinaire maatregel. Die redenen zijn:

 • wanneer je strafrechtelijk wordt vervolgd wegens een misdrijf en dit je functioneren kan beïnvloeden;
 • wanneer het om een bijzondere reden ongewenst is je in je functie te handhaven, nadat de datum van het einde van je arbeidsovereenkomst definitief is vastgesteld;
 • wanneer dit in het bedrijfsbelang noodzakelijk wordt gevonden.
  Een schorsing duurt ten hoogste één maand. Die periode kan zo nodig telkens met ten hoogste één maand worden verlengd.

naar boven

Toelichting:

Je krijgt gelegenheid om aan je werkgever een toelichting te geven, voordat hij het besluit tot schorsing neemt. Je werkgever maakt een schriftelijk verslag van dit horen en stuurt dat binnen drie werkdagen naar je toe.

Je werkgever deelt het besluit tot schorsing zo spoedig mogelijk mondeling aan je mee. Ook krijg je een schriftelijke bevestiging met daarin de reden, het tijdstip waarop de schorsing ingaat en hoelang de schorsing duurt.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Wanneer je bent geschorst blijven je rechten uit de arbeidsovereenkomst bestaan.
 • Wanneer je echter ben geschorst omdat je strafrechtelijk wordt vervolgd wegens een misdrijf, kan je werkgever besluiten je salaris (schaalsalaris plus vaste persoonlijke toelagen) voor ten hoogste een derde in te houden. Die inhouding wordt alsnog aan je uitbetaald, als je na de strafvervolging niet bent veroordeeld.

Rehabilitatie:

Je wordt schriftelijk en op jouw verzoek openlijk gerehabiliteerd als later blijkt dat je ten onrechte bent geschorst.

naar boven