Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider afval en milieu
GEO cao-vignet - 2 kleuren

Hoofdstuk 3 - Mijn Tijd en Werk

3.1 Kaders
3.2 Volcontinudienst
3.3 Onregelmatig werken en ploegendienst
3.4 Vergoeding onregelmatig werken
3.5 Vergoeding ploegendienst
3.6 Vergoeding volcontinu
3.7 Afbouwregeling bij definitief verlaten onregelmatige dienst en ploegendienst
3.8 Afbouwregeling bij definitief verlaten volcontinudienst
3.9 Consignatiedienst
3.10 Wachturen
3.11 Overuren
3.12 Vergoeding overuren

3.1 Kaders
Je werkgever stelt op bedrijfsniveau de werktijden vast binnen de kaders van de Arbeidstijdenwet (ATW). Een toelichting op de ATW is opgenomen in bijlage 7.

Arbeidsduur
De arbeidsduur bij een voltijd dienstverband op jaarbasis is:

 1. als je bent ingedeeld in salarisschaal A t/m I gemiddeld 38 uur per week.Werk je feitelijk 40 uur gemiddeld per week, dan bouw je per 4 weken 8 ADV-uren op.
 2. als je bent ingedeeld in salarisschaal J, K of L werk je gemiddeld 40 uur per week.
 3. Als je in de volcontinudienst werkt gelden de bepalingen van de volcontinudienst.

Werktijden

 1. Werktijden op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 uur en 22.00 uur horen tot het normale patroon.
 2. Op zondagen en feestdagen werk je alleen als dit volgens je werkgever in het bedrijfsbelang noodzakelijk is als:
  1. dit bij het werk hoort en met jou is afgesproken; of
  2. het werk of bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken. Je werkgever maakt hierover afspraken met de ondernemingsraad, of bij het ontbreken van een ondernemingsraad met de belanghebbende werknemers en heeft jouw instemming nodig.
 3. Je kan niet worden verplicht tot het verrichten van werkzaamheden volgens rooster op meer dan twee zaterdagen per maand, behalve als:
  • je daarmee instemt, of
  • je werkzaam bent in de volcontinudienst, of
  • bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en dit is overeengekomen met de ondernemingsraad. Werd je voor 1 januari 2018 al meer dan twee zaterdagen per maand ingeroosterd dan betekent dit dat de bedrijfsomstandigheden het werken op de zaterdag noodzakelijk maken.
 4. Voor wisselende arbeidstijden wordt een rooster opgesteld.
 5. Je wordt maximaal vijf werkdagen per week ingeroosterd, tenzij:
  1. je daarmee instemt, of
  2. je werkzaam bent in de volcontinudienst, of
  3. bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en dit is overeengekomen met de ondernemingsraad. Werd je voor 1 januari 2018 al meer dan vijf werkdagen per week ingeroosterd dan betekent dit dat de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken.
 6. Bij het opstellen van een rooster zal je werkgever uitzendkrachten zoveel mogelijk gelijk behandelen als de eigen werknemer.
 7. Je werkgever kan een rooster wijzigen.
 8. Wanneer het nodig is in het bedrijfsbelang kan je worden verplicht over te werken of op andere tijden te werken.
 9. Wanneer het nodig is in het bedrijfsbelang kan je werkgever je verplichten deel te nemen aan consignatiediensten.
 10. Je kunt je werkgever vragen om aanpassing van je werktijden op basis van de Wet Flexibel Werken. Je werkgever stemt met dit verzoek in, tenzij zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

naar boven

3.2 Volcontinudienst

 1. In de volcontinudienst is je arbeidsduur bij een voltijd dienstverband gemiddeld 33.6 uur per week op jaarbasis. Dit is exclusief 4 opkomstdagen per jaar.
 2. De opkomstdagen zijn voor werkoverleg en scholing. De opkomstdagen kunnen in blokken van minimaal twee uur worden ingeroosterd.
 3. Je kunt in de volcontinudienst per jaar maximaal acht 10-uursdiensten en maximaal acht 12-uursdiensten hebben.
 4. Je pauze is onderdeel van je arbeidstijd. In een dienst van 8 uur mag je pauze worden gesplitst in twee keer 15 minuten.
 5. Je werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad
  1. maximaal vier extra opkomstdagen vaststellen. In totaal kunnen maximaal acht opkomstdagen per jaar worden ingeroosterd.
  2. afspraken maken over de invulling van de opkomstdagen.
  3. de compensatie voor de extra opkomstdagen vaststellen. Voor de extra opkomstdagen kan de vergoeding voor de volcontinudienst met 0,4% worden verhoogd of een compensatiedag worden toegekend.

naar boven

3.3 Onregelmatig werken en ploegendienst

 1. Onregelmatig werken is een regeling van werktijden buiten het normale patroon.
 2. Tweeploegendienst is een regeling van werktijden waarin werknemers elkaar opvolgen bij het uitoefenen van dezelfde functie in twee op elkaar aansluitende diensten. Je werkt dan wisselend in de eerste of tweede dienst.
 3. Bij opvolgende diensten mag je als werknemer je werkzaamheden pas beëindigen als je opvolger aanwezig is.

naar boven

3.4 Vergoeding onregelmatig werken

 1. Als je bent ingedeeld in een van de salarisschalen A t/m I en je werkt op onregelmatige tijden dan ontvang je daarvoor een vergoeding in de vorm van een toeslag. Deze toeslag bestaat uit een percentage van je uurloon gedurende de tijd die je onregelmatig werkt op basis van onderstaande tabel.
 2. Je ontvangt deze vergoeding niet als je een vergoeding over deze uren ontvangt omdat je werkt in ploegendienst of hebt overgewerkt.Jouw arbeidsovereenkomst eindigt in de volgende situaties.

Tabel vergoedingspercentage onregelmatig werken Services

Maandag 70% 20% 50% /
Dinsdag t/m vrijdag 50% 20% 50% /
Zaterdag / / / 40%
Zondag / / / 100%
Uren 00.00 - 06.00 uur 20.00 - 22.00 uur 22.00 - 24.00 uur 00.00 - 24.00 uur

naar boven

3.5 Vergoeding ploegendienst

 1. Als je vast werkt in de tweeploegendienst met wisselende ochtenddiensten en middag-avonddiensten ontvang je daarvoor een vergoeding in de vorm van een toeslag. De toeslag is 7,5% van het schaalsalaris.
 2. Deze vergoeding geldt als volledige compensatie voor alle aan de 2-ploegendienst verbonden aspecten.

naar boven

3.6 Vergoeding volcontinu

 1. Als je vast werkt in een volcontinu ploegendienst ontvang je daarvoor een vergoeding in de vorm van een toeslag.
 2. De toeslag voor een volcontinu 5-ploegendienst is 28% van het schaalsalaris.
 3. De toeslag voor een volcontinu 6-ploegendienst is 23,8% van het schaalsalaris.
 4. De vergoeding voor de volcontinudienst geldt als een volledige compensatie voor alle aspecten verbonden aan de volcontinudienst opgenomen, zoals de vergoeding voor feestdagen, dienstoverdracht en het vervallen van fictieve zaterdagen en zondagen.
 5. Ben je tijdelijk overgeplaatst naar een ander arbeidstijdenrooster in de volcontinudienst en werk je daardoor meer uren, dan ontvang je voor deze meeruren een vergoeding. De vergoeding is 150% van het uurloon. Werk je minder, dan worden deze minderuren niet verrekend.
 6. Ben je tijdelijk overgeplaatst naar een ander arbeidstijdenrooster of dagdienst dan werk je de uren volgens het tijdelijke rooster. Je behoudt de vergoeding volcontinudienst. Werk je meer uren, dan ontvang je daarvoor geen extra vergoeding.

naar boven

3.7 Afbouwregeling bij definitief verlaten onregelmatige dienst en ploegendienst
Als je buiten je eigen toedoen door bedrijfsbelang of door een bij jou zelf gelegen medische noodzaak, definitief de onregelmatige dienst of ploegendienst moet verlaten dan ontvang je gedurende een bepaalde periode een aflopende toeslag. De afbouwregeling is opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel afbouwregeling onregelmatig werken of ploegendienst Proces

Aantal jaren onregematig werken (doorgebracht in diensttijd) 1 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 jaar of meer Percentage van de uitkering
Looptijd uitkering 4 maanden 8 maanden 12 maanden 75%
4 maanden 8 maanden 12 maanden 50%
4 maanden 8 maanden 12 maanden 25%

naar boven

3.8 Afbouwregeling bij definitief verlaten volcontinudienst
Als je buiten je eigen toedoen door bedrijfsbelang of door een bij jou gelegen medische noodzaak, definitief de volcontinudienst moet verlaten dan ontvang je gedurende een bepaalde periode een aflopende toeslag.

De toeslag wordt vastgesteld op het moment dat je de volcontinudienst definitief verlaat.

Tabel afbouwregeling volcontinudienst Proces

Aantal jaren volcontinudienst (doorgebracht in diensttijd) 1 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 tot 15 jaar 15 jaar of meer Percentage van de uitkering
Looptijd van de uitkering 3 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden 100%
4 maanden 8 maanden 12 maanden 18 maanden 80%
4 maanden 8 maanden 12 maanden 18 maanden 60%
4 maanden 8 maanden 12 maanden 18 maanden 40%
4 maanden 8 maanden 12 maanden 18 maanden 20%

Leeftijdsbepaling tot 1 januari 2018
Op 1 januari 2018 zijn de leeftijdsbepalingen voor de afbouwregeling volcontinudienst afgeschaft. Viel je voor 1 januari 2018 al onder de afbouwregeling én was er een leeftijdsregeling van toepassing op jou dan geldt vanaf 1 januari 2018 het volgende.

 • Was je 59 jaar of ouder op de dag dat je de volcontinudienst definitief hebt verlaten, dan behoud je de volledige vergoeding (100%) volcontinudienst tot het moment dat je met pensioen gaat of zoveel eerder als je dienstverband wordt beëindigd.
 • Ben je voor 1 januari 2018 59 geworden gedurende de periode van de afbouwtoeslag, dan is de afbouwregeling op dat moment bevroren. Je behoud deze toeslag tot het moment dat je met pensioen gaat of zoveel eerder als je dienstverband wordt beëindigd.
 • Was je op de dag dat je de volcontinudienst hebt verlaten 45 jaar en ben je direct voorafgaand ten minste 10 jaar onafgebroken bij je werkgever in de volcontinudienst werkzaam geweest dan ontving je een toeslag gebaseerd op basis van het aantal jaren dat je direct voorafgaand aan het verlaten van de volcontinudienst onafgebroken in de volcontinudienst werkzaam bent geweest bij je werkgever vermenigvuldigt met een percentage op basis van leeftijd opgenomen in onderstaande tabel:
Leeftijd Toeslag
45 tot 50 jaar 2%
50 tot 55 jaar 3%
55 tot 59 jaar 4%

De toeslag op basis van deze tabel mag niet meer zijn dan de toeslag die je ontvangt bij het werken in de volcontinudienst. Deze toeslag wordt bevroren per 1 januari 2018.

Medische noodzaak

 • Heb je de volcontinudienst moeten verlaten omdat het medisch noodzakelijk was en ontvang je naast de vergoeding op grond van deze regeling ook een andere uitkering voor het vervallen van de ploegendiensttoeslag, dan stopt je werkgever de vergoeding voor het verlaten van de volcontinudienst.
 • Op het moment dat je vanuit het ABP een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt die het vervallen van de volcontinudiensttoeslag al compenseert dan ontvang je geen afbouwtoeslag op basis van deze regeling.

De toeslagen zijn gebaseerd op het schaalsalaris en wijzigen daardoor mee met algemene salarismaatregelen afgesproken door cao-partijen.
Dat geldt niet als je een salarisverhoging om een andere reden hebt gekregen. Deze salarisverhoging wordt dan in mindering gebracht op de toeslag.

naar boven

3.9 Consignatiedienst
Als je bent aangewezen voor consignatiedienst, ben je verplicht op afroep beschikbaar te zijn. Je ontvangt hiervoor een vergoeding.

Consignatiedienst betekent dat je buiten werktijd oproepbaar en beschikbaar bent. Voor een consignatiedienst word je ingeroosterd. Als je bent ingeroosterd moet je steeds bereikbaar zijn. Je moet binnen een redelijke termijn op je werk kunnen zijn.

Vergoeding consignatie
Maandag 8.30 uur tot zaterdag 8.30 uur 0,7%
Zaterdag 8.30 uur tot zondag 8.30 uur 2%
Zondag 8.30 uur tot maandag 8.30 uur 2,5%
Feestdag 8.30 uur tot de volgende dag 8.30 uur 2,5%

Je kan aan je werkgever vragen de vergoeding in geld om te zetten in tijd.

Je werkgever biedt je minimaal eenmaal per 2 jaar een PMO aan wanneer je de leeftijd van 55 jaar hebt bereikt.

Vrijstelling consignatiedienst
Je werkgever kan je niet verplichten tot het verrichten van consignatie als:

 • dat gezien jouw gezondheid medisch noodzakelijk is;
 • als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt en je werkgever geen flankerend beleid heeft.

De leeftijdsgrens waarop je niet meer kan worden verplicht tot het verrichten van de consignatiedienst is vanaf:
1 januari 2017: 59 jaar
1 januari 2018: 60 jaar
1 januari 2019: 61 jaar
1 januari 2020: 62 jaar

De leeftijdsgrens vervalt wanneer je werkgever in ieder geval voor deze leeftijdsgroep flankerend beleid heeft vastgesteld.

Flankerend beleid is een pakket aan maatregelen waardoor je gezond aan het werk kunt zijn en blijven. Je werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad flankerend beleid op waarin in ieder geval de volgende ontzie bepalingen zijn opgenomen:

 1. Je werkgever bij de roostering rekening houdt met een grotere hersteltijd dan voorgeschreven volgens de ATW zoals genoemd in onderstaande opsomming:
  1. je per vier weken maximaal 10 dagen consignatiedienst hebt;
  2. je per vier weken 3x 2 aaneengesloten dagen vrij (geen werk of consignatie) bent;
  3. je 24 uur voor en 24 uur na een nachtdienst niet oproepbaar bent in het kader van consignatie.
 2. Je zelf invloed hebt op de inroostering in overleg met je werkgever.

Je werkgever kan bovenop de bovenstaande ontzie bepalingen aanvullende afspraken maken met de ondernemingsraad over flankerend beleid.

naar boven

Afbouwregeling consignatie
Als je buiten je eigen toedoen door bedrijfsbelang of door een bij jou zelf gelegen medische noodzaak, definitief de consignatiedienst moet verlaten dan ontvang je gedurende een bepaalde periode een aflopende toeslag.

De afbouwregeling is opgenomen in onderstaande tabel en geldt als je op of na 1 januari 2018 definitief de consignatiedienst hebt moeten verlaten. Viel je voor 1 januari 2018 al onder de afbouwregeling, dan blijft de oude afbouwregeling op jou van toepassing met stappen van 12 maanden.

Tabel afbouwregeling consignatiedienst Proces

Aantal jaren consignatiedienst (doorgebracht in diensttijd) 1 tot 2 jaar 2 tot 3 jaar 3 jaar of meer Percentage van de uitkering
Looptijd van de uitkering 6 maanden / / 50%
/ 6 maanden / 66%
/ 6 maanden / 33%
/ / 6 maanden 75%
/ / 6 maanden 50%
/ / 6 maanden 25%

Samenloop andere vergoedingen
Als je in een andere functie opnieuw voor de consignatiedienst wordt aangewezen dan zal alleen de hoogste vergoeding worden uitbetaald.

Als je een arbeidsongeschiktheidspensioen van het ABP ontvangt die het vervallen van de consignatiedienst compenseert, dan eindigt de afbouwregeling met ingang van de dag waarop het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt toegekend.

naar boven

3.10 Wachturen

 1. Je werkgever roostert diensten aaneengesloten in, tenzij het hoort bij de aard van je werkzaamheden.
 2. Je bent niet verplicht te werken in een gebroken dienst, tenzij het bedrijfsbelang dit vordert en het hoort bij de aard van je werkzaamheden.
 3. Een gebroken dienst bestaat uit twee dienstdelen met een onbetaalde onderbreking tussen de twee dienstdelen van meer dan een uur.
 4. Een gebroken dienst duurt maximaal 12 uur gerekend vanaf het begin van het eerste dienstdeel tot het einde van het laatste dienstdeel.
 5. Wachturen tellen mee als arbeidstijd voor de Arbeidstijdenwet.
 6. Voor de wachturen ontvang je een vergoeding van 25% van het uurloon per wachtuur.
 7. Je werkgever kan je één keer per week voor een gebroken dienst inroosteren.
 8. Voor de reiskosten die je maakt voor het woon-werkverkeer tijdens de onderbreking ontvang je een reiskostenvergoeding zoals deze geldt bij jouw werkgever.

Definitie gebroken dienst
Een dienst die bestaat uit twee dienstdelen met een onbetaalde onderbreking tussen de twee dienstdelen van meer dan een uur.

naar boven

3.11 Overuren

 1. Het in opdracht van je werkgever verrichten van werkzaamheden boven het voor jou geldende rooster of als je niet volgens rooster werkt boven jouw wekelijkse arbeidsduur.
 2. Werk je in deeltijd dan is er sprake van overuren zodra je in opdracht van je werkgever meer dan 40 uur per week werkt.
 3. Werk je volgens rooster dan is het ingeroosterd werk, ook al is dat meer dan de gebruikelijke werktijd per week, geen overwerk.
 4. Gewerkte tijd korter dan een half uur per dag voorafgaand en/of aansluitend aan je normale werktijd telt niet mee als overwerk.

naar boven

3.12 Vergoeding overuren
Voor overuren ontvang je een vergoeding in geld of tijd en een overwerktoeslag als je bent ingedeeld in een van de salarisschalen A tot en met I. Elke week wordt na afloop vastgesteld of je overwerk hebt verricht.

Vergoeding in geld of tijd

 1. Vergoeding in geld:
  Uitgangspunt is dat de vergoeding voor overwerk in geld wordt uitbetaald. De hoogte van de vergoeding is de tijd dat je hebt overgewerkt vermenigvuldigt met je uurloon.
 2. Vergoeding in tijd:
  Je krijgt geen vergoeding in geld als door het overwerk de normen van de ATW worden overschreden. Je maakt samen met je werkgever afspraken over het opnemen van de vergoeding in tijd. Je werkgever houdt bij het inplannen van de tijd zoveel mogelijk rekening met jouw wensen. Je kan ook zelf vragen om je vergoeding in tijd te krijgen. Je werkgever kan dit weigeren als daarmee een gerechtvaardigd bedrijfsbelang in het geding komt. Je werkgever zal dit motiveren.

De overwerkvergoeding in tijd moet in het kwartaal van overwerk worden opgenomen. Wel mag je 8 uur per kwartaal meenemen naar het volgende kwartaal.
Aan het einde van ieder kwartaal wordt de tijd die je niet hebt opgenomen uitbetaald.
Je werkgever kan de periode voor het opnemen van de vergoeding in tijd langer vaststellen tot maximaal een (kalender)jaar. Ook kan je werkgever het aantal uren dat je mee mag nemen verhogen naar maximaal 80 uur op jaarbasis.

naar boven

Overwerktoeslag
Naast de vergoeding in tijd of geld ontvang je voor overwerk / een toeslag op basis van onderstaande tabel:

Tijdstip van overwerk Toeslag overwerk
Maandag tot en met zaterdag* 50%
Zondag 100%
Feestdagen 100%

*Was je op of voor 1 oktober 1998 al in dienst en was de cao 1998 van toepassing, dan krijg je een toeslag van 100% voor overwerk op zaterdag.

Deeltijd en overwerk
Werk je in deeltijd dan is er sprake van overuren zodra je in opdracht van je werkgever meer dan 40 uur per week werkt. De vergoeding voor overwerk geldt dan.
Werk je in opdracht van je werkgever boven het voor jou geldende rooster of als je niet volgens rooster werkt boven jouw wekelijkse arbeidsduur, maar minder dan 40 uur per week, dan ontvang je daarvoor een vergoeding op basis van onderstaande tabel. In deze toeslag zijn de vakantie-uitkering, verlof en eventuele andere beloningscomponenten inbegrepen.

Gewerkte uren boven jouw arbeidsduur bij deeltijd
Maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 22.00 uur 20%
Maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 06.00 uur 50%
Zaterdag 50%
Zondag 100%
Feestdagen 100%

naar boven